4. Ekonomika a hospodaření s majetkem města

4.1 Naší prioritou je vyrovnané hospodaření města bez zbytečného zadlužování. Další půjčky a úvěry by si město mělo brát s velkým rozmyslem a pouze ve skutečně odůvodněných případech na aktivity, které jsou důležité z hlediska rozvoje města. Případné úvěry považujeme za vhodné zejména v případech, kdy budou využívány pro předfinancování či dofinancování projektů realizovaných s využitím dotací. Nepodporujeme megalomanské investiční záměry. Prostředky na údržbu městského majetku by se měly najít ve vlastních zdrojích.

4.2 Zásadně odmítáme veškeré riskantní finanční operace a spekulace s finančními prostředky města, byť by vypadaly jakkoliv výhodně. Více než 70 milionů Kč utopených v dluhopisech insolventních islandských bank musí být dostatečným varováním a poučením pro budoucnost.

4.3 Hodláme se zaměřit na maximální využití evropských i národních dotací. Chceme, aby město Hradec Králové přednostně realizovalo akce s možností dotační podpory.

4.4 Při zadávání veřejných zakázek považujeme za nutné využívat zákonné možnosti nastavení hodnotících kritérií. Budeme se zasazovat o takové formy zadávacího řízení, kde je zohledňováno více hledisek (např. snižování energetické náročnosti staveb, zátěže na životní prostředí, poskytování praxe mladým lidem, akcentování kvality práce, budoucí náklady na provoz a údržbu apod.). Zadávání veřejných zakázek nejjednodušším způsobem podle nejnižší ceny vede nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky (nekvalitně provedené práce) a klade daleko vyšší nároky na výši finančních prostředků pro následnou údržbu a pozdější opravy pořizovaného majetku. Důraz budeme klást na kvalitu a přesnost zadání zakázek (zadávací dokumentace) a důslednou kontrolu kvality prováděných prací.

4.5 I na městské organizace, které hospodaří s veřejnými prostředky, dopadá zákon o veřejných zakázkách. Budeme usilovat o důslednou kontrolu dodržování zákona v oblasti uvedeného zákona, resp. směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.

4.6 Hodláme dohlížet na spravedlivé dělení financí a investic mezi střed města a okrajové části města.

4.7 Budeme hledat úspory v hospodaření města i v připravovaných investicích. Považujeme za nutné prověřit ekonomickou náročnost všech připravovaných investičních akcí města i jeho dalších výdajů a v případě reálnosti úspornějších řešení dáme přednost úsporám.

4.8 Podporujeme revizi a právní rozbor výhodnosti smluv uzavřených dosavadními vedeními města (např. smlouva s ISP, Veolia a ECE). V případě jejich nevýhodnosti, a bude-li to po právní stránce schůdné, budeme podporovat kroky směřující k nápravě.

4.9 Za klíčové považujeme řádné a promyšlené nakládání s majetkem města v souladu se správně zvolenou a nastavenou strategií, která bude vycházet z reality popsané ve zhotovených pasportech majetku. Stavíme se zásadně proti bezmyšlenkovitému výprodeji a chátrání městského majetku a další privatizaci veřejných služeb (např. veřejného osvětlení apod.). Nepodpoříme jednostranné čerpání financí. Opravy a údržba městského majetku např. komunikací či nájemních bytů je rovněž vizitkou „řádného hospodáře“.

4.10 Pokud to ekonomické možnosti města dovolí, budeme podporovat nákup strategických nemovitostí využitelných pro další rozvoj města.

4.11 Zasadíme se o vytvoření nových, průhledných a spravedlivých pravidel pro přidělování městských grantů. Při tom chceme jednoznačně využít doporučení a výsledků hodnocení provedeného neziskovou organizací Oživení (v tomto hodnocení grantové politiky nedopadl Hradec Králové zrovna příznivě) – www.oziveni.cz. Pro rozhodování o přidělení či nepřidělení grantu musí být klíčové splnění předem daných podmínek a kvalita předloženého projektu, nikdy ne sympatie či antipatie radních či zastupitelů města k žadatelům, jak se to nezřídka dělo i za současného vedení města.

4.12 Budeme prosazovat, aby při poskytování dotací městem platila pro všechny dotované subjekty stejná pravidla a aby byly dodržovány zákony a předpisy EU (např. maximální výše veřejné podpory „de minimis“). Rovněž se zaměříme na důslednou kontrolu čerpání městem poskytnutých dotací.

4.13 Hodláme se zasazovat o to, aby zájmy soukromých korporací nebyly financovány z prostředků získaných z činnosti městem založených společností (např. Magnalink a.s.).

4.14 Považujeme za nutné zveřejňovat výše odměn členů statutárních orgánů a dozorčích rad městských organizací.