6. Kultura, sport a cestovní ruch

Kultura

6.1 Budeme se zasazovat o vyváženou podporu různých druhů kultury a také o podporu alternativních a minoritních kulturních žánrů a kulturně-společenských akcí (např. hudební festivaly různých menšinových hudebních žánrů, amatérské divadlo, kulturní akce národnostních menšin, queer aktivity,…). Naopak šetřit s podporou budeme u čistě komerčních akcí či událostí pochybné kulturní úrovně (např. akce typu Den Labe).

6.2 Kulturou nerozumíme pouze divadlo, výstavy či koncerty. Za klíčovou považujeme také kulturu prostředí. Budeme se proto snažit také o všeobecnou kultivaci prostředí ve městě – zvýšení čistoty a upravenosti veřejných prostranství, kvalitní městský mobiliář a zeleň, doplňování veřejného prostoru hodnotnými uměleckými prvky, přísnou regulaci reklamy a pouličního prodeje či řádný dohled nad vzhledem restauračních zahrádek (zejména na území městské památkové rezervace).

6.3 Velké úsilí věnujeme ochraně kulturního dědictví a genia loci našeho města – zejména kulturních památek, ale i drobných památek místního významu, artefaktů a charakteristických staveb dotvářejících ráz města, i když nejsou památkově chráněny. K tomuto účelu je nutné vést kontinuální veřejnou diskusi o památkových hodnotách města, které je třeba zachovat příštím generacím.

6.4 Hodláme se zasazovat o systematickou obnovu a revitalizaci uměleckých artefaktů ve veřejném prostoru se zvláštním zřetelem na díla z 2. pol. 20. století, jež jsou dnes zcela opomíjena a často ve velmi špatném stavu. Při investičních akcích města budeme věnovat pozornost také umělecké výzdobě a doplňkům. Chceme iniciovat vznik nových uměleckých děl, intervencí a instalací ve veřejném prostoru, které by měly být vybírány na základě uměleckých soutěží s renomovanou a transparentní porotou.

6.5 Chceme urychlit obnovu a revitalizaci Pajkrovy a Pivovarské flošny. Jedná se o velmi významné stavební památky na dobu, kdy Hradec Králové býval vojenskou pevností. Obě zajímavé stavby jsou v majetku města a obě jsou zcela zdevastované a opuštěné. Podporujeme využití Pajkrovy flošny umístěné v areálu středních a vysokých škol jako studentského klubu případně dalších aktivit sloužících převážně mladým lidem. Pivovarská flošna v sousedství nového koupaliště může být výletní restaurací, hudebním klubem či jiným zařízením určeným nejširší veřejnosti. Budeme usilovat o využití prostředků z evropských fondů pro rekonstrukci obou flošen.

6.6 Podporujeme myšlenku vzniku městské galerie a zahájení veřejné diskuse o charakteru a náplni této galerie i umístění jejích výstavních prostor (nejlépe formou využití některého z architektonicky cenných objektů ve městě). Pro tento účel navrhujeme využít evropských dotací (podobně jako u nedávné rekonstrukce býv. Vertexu pro Knihovnu města Hradec Králové).

Sport

6.7 Naší prioritou je úplná privatizace obou profesionálních sportovních klubů (fotbal, hokej) s cílem zajistit pro ně nezávislost na politických strukturách a stabilní externí zdroje financování na straně jedné a výrazně snížit nutné výdaje města na finančně nákladný provoz těchto organizací na straně druhé.

6.8 Problematiku nevyhovujícího fotbalového stadionu navrhujeme řešit formou rekonstrukce Všesportovního stadionu v ekonomicky co nejefektivnější podobě vybrané v otevřené architektonické soutěži, bez obchodního centra, s doplněním veřejně přístupné sportovní infrastruktury a se zachováním a rekonstrukcí jeho architektonických a uměleckých dominant (lízátek, sochařských artefaktů před vstupem) i přilehlé cenné zeleně.

6.9 Budeme podporovat sportovní aktivity a pohybovou výchovu občanů, zejména dětí a mládeže (tj. neprofesionální sportovní aktivity).

6.10 V současném volebním období bylo proinvestováno obrovské množství finančních prostředků (více než 200 mil. Kč) do staveb pro sport (areály Bavlna, Slavia, Farářství, Třebeš aj.). Do budoucna proto považujeme za nutné omezit výstavbu nových objektů či radikálních rekonstrukcí (s výjimkou rekonstrukce Všesportovního stadionu – viz bod 6.8) a věnovat se především údržbě stávajících sportovních zařízení. Nové větší investice tohoto typu podpoříme jen v nezbytných a odůvodněných případech, bude-li to finančně schůdné (např. pokud bude možné využít dotací).

Rekreace obyvatel města a cestovní ruch

6.11 Budeme podporovat aktivity směřující k dalšímu zlepšování a zpestřování cestovního ruchu ve městě a v jeho okolí. Ke zvážení je např. zavedení profesionálních průvodců při městském informačním centru (po vzoru jiných měst), poskytujících komentované prohlídky města se zaměřením na historické centrum a jeho okolí či jiné zajímavosti města. V oblasti cestovního ruchu považujeme za nutné těsně spolupracovat s obcemi a městy i dalšími subjekty působícími v cestovním ruchu v celém regionu. Budeme však výrazně dbát na kvalitu podporovaných aktivit, aby se z našeho města nestal pouhý Disneyland, Las Vegas nebo Potěmkinova vesnice.

6.12 Považujeme za potřebné věnovat více energie zejména do turistické propagace královéhradecké moderní architektury jako unikátního místa a učebnice architektury a urbanismu. Turistický potenciál památkových, architektonických i estetických hodnot městské památkové zóny není zdaleka využíván adekvátně jejich národního i mezinárodního významu. Je třeba vyvážit přínosy zvýšení cestovního ruchu a jeho negativní dopady v souladu s dobrým vkusem.

6.13 Považujeme za nutné věnovat se revitalizaci dlouhodobě zanedbaného koupaliště a rekreačního areálu Stříbrný rybník. Jeho stav je stále neuspokojivý.