5. Sociální a bytová politika, školství, zdravotnictví a bezpečnost

Sociální politika

Opatření zaměřená na rodiny s dětmi, děti a mládež

5.1 Zaměříme se na zajištění dostatečné kapacity pro předškolní výchovu dětí. Budeme klást důraz na vyrovnání hendikepu mladých rodin s dětmi na trhu práce. Chceme nabídnout i dostatečné kapacity pro rodiny s dětmi do 3 let věku. Více v kapitole školství.

5.2 Činnost soustředěná na mládež musí jít ven ze školy a institucí, musí zasahovat do prostředí, kde je skupina přímo ohrožena. Ve městě je řada míst, která by bylo možno využít pro alternativní volnočasové aktivity, jako jsou volně přístupné skateparky, zdi pro legální graffiti a prostor pro další street aktivity.

Opatření zaměřená na populaci v předproduktivním věku (absolventy)

5.3 Za velmi podstatné považujeme atraktivitu města pro populaci hradeckých absolventů i dalším mladých lidí, kteří v Hradci studují. Jen díky pracovním příležitostem, bohatému kulturnímu životu ve městě a dostupnému bydlení se nám podaří tyto lidi ve městě udržet. Více v dalších kapitolách programu.

Opatření zaměřená na lidi v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené

5.4 Město by mělo disponovat funkčními mechanizmy, které by měli být namířené na prevenci sociálního vyloučení a mělo by mít řešení i pro osoby, které se ocitly na hraně běžné společnosti. Chceme zachovat stávající služby pro tyto osoby a pracovat spíše na optimalizaci stávajících řešení, než na prvoplánová nesystémová řešení. Za velmi důležitou považujeme podporu návazné formy bydlení pro klienty pobytových sociálních služeb. Více v kapitole bydlení.

5.5 Budeme se snažit zajistit vysoce kvalitní odborné poradenství zaměřené na dluhovou problematiku a diskriminační problematiku. Jenom tímto způsobem můžeme zabránit stále rostoucím a společensky vysoce rizikovým jevům jakými jsou například zadlužování, různé formy násilí a dalšího maladaptivního (tj. společnost ohrožujícího) chování. Pokusíme se dále předcházet vzniku problematických lokalit ve městě. Řešení těchto problémů svěříme zkušeným odborníkům.

Opatření pro zdravotně hendikepované

5.6 Město by mělo nabídnout prostor pro kvalitní život i osobám se zdravotním hendikepem. Řada nejnovějších projektů realizovaných ve městě však této zásadě neodpovídá. Je nutné podporovat odpovídající a dostupné bydlení pro zdravotně znevýhodněné. Město by mělo na tuto cílovou skupinu myslet i při zadávání veřejných zakázek a požadovat pracovní příležitosti pro zdravotně hendikepované. Mělo by myslet na to, že i ve městských firmách je možné najít pracovní uplatnění pro tyto osoby. Bude podnikat všechny možné kroky směřující k plnohodnotné integraci zdravotně hendikepovaných do společnosti.

Opatření pro cizince a menšiny

5.7 Uvědomujeme si, že problematika menšin je v dnešní společnosti považována za jednu z nejožehavějších. V žádném případě se nebudeme uchylovat k populistickým a nesystémovým řešením. Budeme podporovat otevřený komunitní život menšin a cizinců ve městě. Nechceme nikoho násilně začleňovat do majoritní společnosti. Zároveň nastavíme jasná pravidla, která musejí všichni občané respektovat, a která budou motivovat k produktivnímu způsobu života.

Opatření zaměřená na seniory a jejich udržení v aktivním životě

5.8 Město by mělo vypracovat koncepci, které by připravovala sociální prostředí na stárnutí populace. Chceme se zaměřovat na to, abychom udrželi seniory zapojené do komunitního života, abychom jim mohli nabídnout dostupné a odpovídající bydlení přímo v jejich lokalitě.

5.9 Budeme podporovat další zájmové a vzdělávací aktivity pro seniory. Stáří nesmí být dobou, které se člověk bojí jako pádu do samoty, chudoby, a opovržení. Město by mělo zprostředkovávat organizovat a usnadňovat také vzdělávání, rekvalifikaci, podnikání a pracovní příležitosti pro seniory. Chceme využít potenciálu v seniorském věku.

5.10 Chtěli bychom podpořit projekt komunitní sociálně-zdravotní péče o seniory formou tzv. komunitní sestry. To by mělo pomoci preventivně pečovat o zdraví osob v seniorském věku.

Tvorba strategických dokumentů

5.11 Vidíme velký prostor v oblasti práce na strategických východiscích pro oblast sociální politiky, bytové politiky a školství. Kvalitně zpracované strategické dokumenty jsou nezbytným předpokladem pro plánování a realizaci veřejných politik. Současné dokumenty města bohužel nesměřují ke konkrétním cílům a spíše než o rozvoj města se snaží o fixování současné situace. Město by se mělo zaměřit také na zpracování odborných analýz sociální oblasti, které by měli sloužit jako nepostradatelné podklady pro tvorbu strategických dokumentů. Jako nejdůležitější vnímáme následující oblasti: vypracovat vizi pro další rozvoj sociální politiky města, vypracování závazné koncepce podporovaného bydlení pro široké spektrum cílových skupin, vypracování koncepce, které by připravovala sociální politiku města na stárnutí populace.

5.12 Bude potřeba se zaměřit systém komunitního plánování sociálních služeb ve městě. Navázat na stávající proces komunitního plánování je sice žádoucí, je ale třeba se posunout dál směrem k posílení významu tohoto procesu při rozhodování města. Dále by město mělo vytvořit transparentní podmínky pro financování sociálních služeb a aktualizaci sítě služeb ve městě.

Další opatření v sociální oblasti

5.13 Budeme usilovat o to, aby si město ponechalo ve svém majetku zbývající strategické nemovitosti a potencionálem využití pro provoz sociálních služeb.

5.14 Přezkoumáme vliv herního průmyslu ve městě. Budeme se snažit o převedení odvodů z hazardu do prevence (sociální služby, sport, kultura, bezpečnost). Zvážíme další možnosti regulace tohoto odvětví.

5.15 Budeme podporovat vytváření příležitostí pro veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané a hendikepované osoby u městských organizací a při výběrových řízení (při údržbě města, při péči o zeleň a chráněná území apod.).

5.16 Za svou prioritu považujeme zrychlení obnovy, údržby a především zvýšení bezpečnosti a pořádku na dětských hřištích.

5.17 Chceme se zaměřit na zlepšení oblasti paliativní péče pro těžce nemocné občany města, protože v této oblasti v tuto chvíli vnímáme velké nedostatky.

Bytová politika

5.18 Považujeme za nutné vytvořit koncepci bytové politiky města a část bytového fondu pro tento účel ponechat i nadále v majetku města. Město by se mělo připravit na přijetí zákona o sociálním bydlení a mělo by mít připravené projekty pro čerpání finančních prostředků vyhrazených na realizaci tohoto zákona. Budeme podporovat rozptýlený fond malých bytů určených pro podporované/sociální bydlení, tak aby odpovídali potřebám jednotlivých cílových skupin a nevyčleňovali je z běžné společnosti. Nutné bude do této koncepce zapojit jak neziskový sektor, tak městské instituce.

Školství

5.19 Naším úsilím bude garantovat všem hradeckým dětem od 3 let místo v mateřské školce, nebo příspěvek na soukromou školku v Hradci Králové. Dále se zaměříme na vytváření podmínek pro vznik alternativních zařízení pro předškolní výchovu (lesních školek, dětských skupin) a služeb i pro děti do tří let.

5.20 Chceme podpořit psychologickou péči na základních školách ve městě. Budeme se inspirovat dobře fungujícími modely v blízkých městech.

5.21 Město musí reagovat na přicházející silné ročníky do zájmového školství. Chceme podporovat ZUŠ, DDM a další organizované volnočasové aktivity pro děti.

5.22 Naší prioritou jsou rekonstrukce školních budov v majetku města. Budeme klást důraz na vytváření kvalitního a kulturního prostředí ve školách a na energeticky úsporné fungování školních budov. Budeme usilovat o získávání prostředků např. z Operačního programu životní prostředí na rekonstrukce budov škol. Podporujeme modernizaci vybavení škol v majetku města Hradec Králové, včetně zlepšování vybavení pro pohybovou výchovu a sport. Podporujeme dostavbu areálu Univerzity Hradec Králové a výstavbu nového univerzitního kampusu Karlovy univerzity.