3. Transparentní zadávání veřejných zakázek, stop korupci a klientelizmu, otevřenost a vstřícnost veřejné správy vůči občanům

3.1 Budeme prosazovat zavedení účinných a vyzkoušených opatření k omezení možností korupce. Za nejúčinnější nástroj v tomto směru považujeme veřejnou kontrolu, která je však podmíněna maximální otevřeností státní správy a samosprávy.

3.2 Podpoříme zpřehlednění systému veřejných zakázek, např. formou výběrových komisí složených z představitelů města i odborné veřejnosti, jejichž členové budou losováni z dvojnásobného počtu osob. Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce.

3.3 Budeme důsledně dbát na zveřejňování informací o veřejných zakázkách a smluv mezi městem a soukromými subjekty – kdo chce obchodovat s městem, musí počítat s nutností otevřeného přístupu.

3.4 Veškeré podklady jednání zastupitelstva musí být dostupné zastupitelům v dostatečném časovém předstihu, a pokud tomu nebrání zákonné důvody, musí být zároveň i zveřejněny. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.). Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima (příloha) při jakémkoliv rozhodování.

3.5 Budeme se snažit o zapojení občanů do rozhodování o změnách ve městě. Budeme prosazovat, aby všechny připravované velké záměry na území města i projekty rekonstrukcí veřejných prostorů byly od počátku projednávány s občany. V zásadních krocích a otázkách týkajících se města budeme podporovat vyhlášení místního referenda. Chceme pravidelně komunikovat s občanskými sdruženími a seriózně se zabývat peticemi občanů. Samozřejmostí je pravidelné setkávání představitelů města s občany.

3.6 Pokusíme se prosadit organizační reformu Magistrátu města Hradec Králové tak, aby byl v maximální míře oddělen výkon státní správy od samosprávy města (zejm. stavební odbory). Státní správa má být objektivní, nezávislá a má směřovat k hájení zákonem stanovených pravidel bez ohledu na názory a záměry volených politiků. Považujeme proto za důležité snížit na minimum tlaky a zásahy politické reprezentace do rozhodování státní správy.

3.7 Chceme zlepšit fungování zpravodaje Radnice a dalších městských sdělovacích prostředků. Zasadíme se o objektivitu a vyváženost těchto médií a vedení demokratické a kultivované diskuse v nich. Budeme prosazovat spravedlivý přístup různých názorů do těchto zpravodajů.

3.8 Hodláme změnit statut a posílit význam dosavadních komisí místní samosprávy (KMS) při správě města a více do nich zapojit aktivní občany. Navrhujeme změnu komisí místní samosprávy (tedy poradních orgánů rady města) na výbory místní samosprávy či osadní výbory (tedy orgány zastupitelstva města dle §120 a §121 zákona o obcích), aby tak měly větší váhu a výstupy z nich byly k dispozici přímo zastupitelům města. V současné podobě se nám KMS jeví jako zcela bezmocné a v některých případech téměř zbytečné. Myslíme si, že občané sami vědí, co je třeba v jejich čtvrtích zlepšit. Chceme, aby tyto výbory byly nástrojem místních obyvatel k pozitivnímu ovlivňování správy města. Pro konzultace specifických problémů pak navrhujeme zřízení pracovních skupin – např. pro komunikace s majiteli domů v centru města, pro přípravu konkrétních záměrů apod.

3.9 Důrazně budeme usilovat o vstřícné vystupování a dodržování etikety vůči občanům ze strany představitelů města i běžných úředníků Magistrátu a dalších městských institucí. Zasadíme se o zkulturnění prostředí, ve kterém musejí občané vyřizovat své záležitosti na Magistrátu i v dalších institucích města.

3.10 Budeme se snažit o co nejvyšší odbornou úroveň pracovníků městských institucí, zejména Magistrátu. V poradních orgánech zastupitelstva a rady města (komise rady a výbory zastupitelstva) budeme usilovat o co největší zastoupení kvalitních nezávislých odborníků, nikoliv stranických příslušníků.

Příloha: Demokratické minimum

Demokracie bez otevřenosti, informací a diskuse je jenom prázdné slovo.

Proto:

  1. hlasuji a rozhoduji v souladu s programem, ke kterému jsem se přihlásil, a postupuji přitom podle předepsaných pravidel,
  2. využiji dostupné možnosti, abych pro svá rozhodnutí získal potřebné informace,
  3. podpořím jen návrh, se kterým jsem se seznámil a který jsem schopen obhájit.

Při schvalování závazných pravidel navíc:

  1. hlasuji a rozhoduji v souladu s tím, co považuji za přínosné pro celou společnost, pro kterou mají pravidla platit,
  2. nepodpořím návrh, pokud všichni, kterých se týká, nedostali dostatek času se s ním seznámit nebo neměli možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě,
  3. nepodpořím návrh, jestliže důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny podstatné dopady návrhu anebo se odvolávala na neprokazatelné nebo nepravdivé skutečnosti,
  4. nepodpořím nesouvisející pozměňovací návrh (přílepek) či ustanovení, která jsou zjevně mimo vymezenou působnost projednávaného návrhu a je možné je projednat odděleně.
  5. V případě, že chci podpořit pravidlo, které nesplňuje tyto požadavky, musím zajistit jejich splnění, jinak nelze návrh podpořit.