1. Územní plánování a rozvoj města

Územní plánování a nový Územní plán Hradce Králové

1.1 Prioritou č. 1 je dokončení a schválení moderního a efektivního územního plánu města Hradec Králové, který by se měl stát mimo jiné nositelem nových vizí rozvoje chytrého města budoucnosti. Nový územní plán musí být vyváženým a objektivním dokumentem, který bude zohledňovat skutečné potřeby města a jeho občanů, nikoliv zájmy úzkých lobbistických skupin a pozemkových spekulantů. Územní plán musí též rovnocenně respektovat ekonomický, sociální a environmentální (tj. ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí) pilíř rozvoje města.

1.2 I nadále budeme při přípravě nového územního plánu prosazovat takovou formu rozvoje Hradce Králové, která bude respektovat jeho historické založení a dlouhodobě budované urbanistické kvality, přírodní a kulturní hodnoty i volnou krajinu a zemědělskou půdu.

1.3 Do doby vyhlášení platnosti nového územního plánu se budeme snažit zcela minimalizovat množství schvalovaných změn stávajícího územního plánu.

1.4 Zasadíme se o to, aby nový územní plán důsledně řešil všechna konfliktní místa na území města (zejm. lokality Plachta jih, Březhradské písčiny, Severní zóna, Kukleny aj.).

1.5 Nejen při projednávání nového územního plánu, ale i v případě dalších územně plánovacích dokumentů a podkladů (regulační plány, územní studie) budeme podporovat nadstandardní zapojování občanů města do diskusí a presentací. Veřejná kontrola vytvoří podmínky pro korektní přípravu těchto dokumentů. Aktivním zapojováním občanů do dění okolo nás lze předcházet dalším konfliktům se zájmy těchto obyvatel při přípravě staveb a dalších záměrů ve městě.

1.6 Hodláme i nadále podporovat mapování přírodovědně hodnotných lokalit a upřesňovat základní charakteristiky krajinného rázu na území města pro účely územního plánování. Respektováním výsledků těchto průzkumů bude město schopné dát větší jistotu sobě i soukromým investorům, že plochy určené k výstavbě jsou pro výstavbu skutečně vhodné a že jejich připravované záměry nenarazí na problémy s ochranou přírody a krajiny (jako tomu bylo v řadě kauz v minulosti).

1.7 Budeme prosazovat, aby při územním plánování byly respektovány výsledky Studie odtokových poměrů ve městě. Nová zástavba nesmí být umisťována do zátopových oblastí, na podmáčené lokality, do území se špatnými podmínkami pro zasakování či odvádění dešťových srážek či tam, kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění hydrologických poměrů v území. Město se tak vyhne finančně nákladnému řešení problémů plynoucích z takto nevhodně umístěné zástavby.

Rozvoj města

1.8 Chceme systematicky podporovat kvalitní architekturu na území města. Velký důraz budeme klást zejména na vysokou architektonickou a urbanistickou úroveň staveb realizovaných městem. Návrhy všech významnějších stavebních investic města chceme vybírat výhradně formou architektonických soutěží. Přednost před předraženými architektonickými extravagancemi (typickým příkladem je navržená rekonstrukce křižovatky u Koruny) však dáváme funkčním, investičně i provozně úsporným řešením, která budou citlivá vůči dochovanému architektonickému a urbanistickému charakteru města. Budeme se snažit o to, aby město vyžadovalo vysokou architektonickou kvalitu i u staveb jiných investorů. Inspirací je nám město Litomyšl se svojí systematickou podporou kvalitní architektury.

1.9 Důraz při rozvoji města jednoznačně klademe na využívání tzv. brownfields, tj. opuštěných nebo nedostatečně využívaných budov, areálů či jiných devastovaných ploch a na regenerace, dostavby a přestavby zanedbaných částí města jako jsou např. Kukleny, Hořická ulice a její okolí, lokalita Mileta, areál bývalého Montasu a Pilnáčkovy továrny, areál ČKD aj.

1.10 Stejně jako dosud nebudeme podporovat výstavbu dalších hypermarketů a velkých obchodních center na území města a v jeho okolí. Jsme přesvědčeni, že nabídka těchto zařízení je ve městě již dostatečná až nadbytečná. Nechceme, aby se život z městských ulic dál přesouval do takovýchto center a Hradec Králové tak byl dále umrtvován a zatěžován nadměrnou dopravou.

1.11 Naší prioritou je systematická regenerace centra města, která bude respektovat potřeby místních obyvatel, návštěvníků a podnikatelů. Zejména musí být zachována dostupnost parkování, kvalitní zeleň a veřejné prostory (změníme způsoby rekonstrukce veřejných prostorů tak, aby nedocházelo k jejich degradaci na pouhé vybetonované či zadlážděné plochy bez života. Vhodným nástrojem je též podpora citlivých oprav zdejších domů (příspěvky v rámci památkových grantových programů, odpouštění poplatků za zábor veřejných prostranství v případech, kdy je to nutné pro opravu domů apod.). Tyto návrhy vidíme jako možnou cestu jak zabránit vylidňování a degradaci centra Hradce Králové.

1.12 Podporujeme přeměnu neletové části areálu letiště v Hradci Králové na zónu pro umisťování podnikatelských aktivit (předpokladem je vyřešení dopravních vazeb).

1.13 Naší prioritou je také koncepční a systematická regenerace sídlišť z 2. poloviny 20. století. Sídliště rozhodně nepovažujeme za něco podřadného nebo dočasného, a proto se budeme snažit, aby se stala trvalou, plnohodnotnou a kvalitní součástí našeho města.

1.14 Budeme dbát na ochranu vnitrobloků v centru města i prostoru mezi bytovými domy na sídlištích před jejich neuváženou zástavbou či parcelováním a rozprodejem. Důraz budeme klást naopak na obnovu, regeneraci a zkulturnění vnitrobloků, které jsou ve vlastnictví města.

1.15 Nesouhlasíme s výstavbou povrchových i podzemních parkovišť a parkovacích domů na místech městských parků (zejm. na Náměstí 5. května), sportovních a rekreačních ploch (např. pod atletickým stadionem Sokola v lokalitě Aldis) či v městské památkové rezervaci. Jinak realizaci parkovacích domů a hromadných garáží ve městě podporujeme (viz bod 7.22).

1.16 Podporujeme přípravu a realizaci tzv. zeleného okruhu kolem Hradce Králové zahrnujícího též infrastrukturu pro rekreační aktivity obyvatel.