Poznámky k zastupitelstvu – květen 2018

Obnova Základní umělecké školy Střezina – Inteligentní dopravní systém – Zvýšení platů úředníkům – Navýšení podílu v Královéhradecké provozní

Obnova Základní umělecké školy Střezina (body 22 a 23)

Neuvěřitelný příběh rekonstrukce ZUŠ Střezina pokračuje. V minulém roce nám náměstek pro rozvoj (PaedDr. Vedlich) a investiční oddělení (Ing. Avramov) nesprávné informace k výběru zhotovitele (u společnosti Prima uvedli zastupitelům, že nesplnila kvalifikační kritéria, ačkoliv to nebyla pravda) a doporučili vítěze společnost STAKO. Zastupitelé společnost Prima neprávem vyloučili, ta se odvolala a nakonec byla uznána vítězem v opakovaném posouzení. Zdržení několik měsíců. Druhý lapsus investičního oddělení nastal, když podstrčili zastupitelům k hlasování dodatek k „opravě písařských chyb“. Jak se ukázalo po hlasování, nejednalo se o písařské chyby, ale snahu utajeně napravit to, že investiční oddělení nechalo představitele města podepsat jinou smlouvu, než byla vysoutěžena, protože ji před podpisem nezkontrolovali! Perličkou je, že administrace zakázky měla být jištěna najatou společností ERV. Ony dodatky nakonec investiční oddělení nepředložilo zhotoviteli a dalo do zastupitelstva smlouvy potřetí. Manipulace číslo tři – zastupitelům byly předloženy smlouvy, kde změny byly (měli být) zvýrazněny. Problém byl v tom, že řada nikoliv nepodstatných změn zvýrazněna nebyla, například změny pokut. Velmi doporučujeme diskuzi: http://web2.mmhk.cz/zm/2018/38/HerSie/HerSieHtml5.html (bod 22).

Náš zastupitel Martin Hanousek požádal, aby zastupitelstvu byly předloženy pravdivé dokumenty a do příště byla předložena smlouva s uvedením změněných částí, proti oné nesprávně uzavřené – bohužel toto neprošlo: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2018/38/0044.html

Zastupitelstvo schválilo další verzi smlouvy (aniž by vědělo jaké změny jsou obsaženy) tímto hlasováním: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2018/38/0045.html

Perličkou pak je odpověď pana náměstka Vedlicha na náš dotaz, zda tímto odhlasováním tedy smlouvy jsou v pořádku a definitivní. Odpověď byla jistě nejistá a obáváme se, že se k tomuto nešťastně připravenému projektu ještě vrátíme.

 

Výběr funkcí pro inteligentní dopravní systém města Hradec Králové (bod 14)

Zastupitelstvo odhlasovalo výběr funkci pro projekt Inteligentní dopravní systém HK. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, snížení zdržení v křižovatkách i rekonstrukce infrastruktury (světelného řízení křižovatek) 305.464.500 Kč vč. DPH z toho dotace z ITI cca 212 milionů. Projekt umožní i preferenci MHD a záchranného systému na křižovatkách. Diskuze byla o zařazení penalizace (2 lokalit úsekového měření, 2 lokalit umístění detektorů průjezdu na červenou a 6 lokalit pro umístění stacionárních radarů okamžitého měření rychlosti). Varianta s penalizací byla přijata. Adam Záruba hlasoval pro, Martin Hanousek se zdržel.

Hlasovacví protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2018/38/0015.html

 

Administrace zadávacího řízení k projektu Inteligentní dopravní systém (bod 15)

Naprosto neuvěřitelný návrh, kdy náměstek Vedlich ( za TOP09 – nyní Slušná politika) a vedoucí investičního oddělení Ing. Avramov předložili zastupitelstvu návrh, aby administrace významné zakázky byla přidělena bez výběrového řízení napřímo advokátní kanceláři JM – Legal a lidem kolem společnosti Ekologický rozvoj a výstavba a jako dobrá reference byla uvedena mj. administrace obnovy ZUŠ Střezina! Sneseme dosti, ale toto už bylo za hranicí a to i pro některé členy koalice. Zadání bez výběrového řízení naštěstí neprošlo viz: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2018/38/0035.html A bylo odhlasováno, že administrace bude vysoutěžena ve výběrovém řízení.

Záznam zvukový bod 15: http://web2.mmhk.cz/zm/2018/38/HerSie/HerSieHtml5.html

 

Zvýšení platů úředníků (Bod 42)

Podpořili jsme navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců magistrátu o 4 miliony Kč. Magistrát potřebuje kvalitní zaměstnance a konkurence o zaměstnance v některých oblastech se soukromou sférou je velmi silná.

 

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (bod 44)

Bod programu byl zařazen na zastupitelstvo na poslední chvíli (pátek odpoledne) a ani v důvodové zprávě nebyl uveden zásadní bod jednání, kterým bylo pověření k tomu, aby VAK HK zakoupily akcie Královéhradecké provozní k dosažení majetkové účasti 44-49% (nyní má VAK HK 34%). Zcela odmítáme přijímání strategických rozhodnutí náhle, bez diskuze, bez jakýchkoliv podkladů a na konci volebního období. Jsme pro to, aby se vztah s Veolií zcela ukončil a buď byl vykoupen podíl celý, nebo se nevýhodná smlouva nechala uplynout a provozování bylo zajištěno novou městskou společností. Výkup akcií do výše menšinového podílu v KHP z pohledu strategického nic neřeší a utrácíme tak finance za podíl v akciích provozovatele, s kterým by část politického spektra ráda po vypršení smlouvy ukončila spolupráci. Rozhodně téma vyžaduje hlubší diskuzi a nikoliv rychlá hlasování bez analýz. Budeme se vždy snažit o to, aby se provozování vodovodů dostalo zpět do rukou města.

Hlasování o protinávrhu Martina Hanouska k neposkytnutí souhlasu k hlasování pro navýšení podílu, resp. i odložení diskuze a hlubší analýzu: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2018/38/0010.html

Hlasování o původním návrhu, tj. udělení souhlasu k jednání o nákupu akcií: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2018/38/0011.html