Ekonomika a hospodaření s majetkem města

  • Naší prioritou je vyrovnané hospodaření města bez zbytečného zadlužování. Další úvěry by si město mělo brát jen výjimečně na investice, které jsou zásadní z hlediska rozvoje a fungování města.
  • Zpracujeme plán realizace hlavních investičních priorit města včetně jejich financování.
  • Zaměříme se na maximální využití evropských i národních dotací. Akce budeme realizovat podle potřebnosti pro město, nikoliv kvůli vyčerpání dotací za každou cenu.
  • U rozhodování o stavebních veřejných zakázkách podpoříme hledisko nejvyšší kvality a věcně a časově nejlepší a hlavně vymahatelné záruky oproti výhradnímu užívání kritéria nejnižší ceny. Zadávání veřejných zakázek podle nejnižší ceny často ve výsledku vede naopak k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky (nekvalitně provedené práce) a prodražuje následnou údržbu. Budeme využívat více architektonické soutěže a výběr podle více hodnotících kritérií, nejen dle ceny. Důraz budeme klást na kvalitu zadávací dokumentace a důslednou kontrolu kvality prováděných prací.
  • Dohlídneme na spravedlivé dělení financí a investic mezi centrální a okrajové části města.
  • Budeme hledat úspory v hospodaření města v připravovaných investicích. Považujeme za nutné prověřit ekonomickou náročnost všech připravovaných investičních akcí města i jeho dalších výdajů a v případě reálnosti úspornějších řešení dáme přednost úsporám.
  • Podporujeme revizi a právní rozbor výhodnosti smluv uzavřených dosavadními vedeními města (např. smlouva s ISP, Veolia). V případě jejich nevýhodnosti, bude-li to po právní stránce schůdné, budeme podporovat kroky směřující k nápravě. Provozování systému parkování a provozování vodovodů by se mělo vrátit do správy města.
  • Zlepšíme nakládání s majetkem města a jeho údržbu (komunikací, nájemních bytů atd.). Jsme zásadně proti další privatizaci veřejných služeb (např. veřejného osvětlení apod.).
  • Nikdy nepřistoupíme k privatizaci městské společnosti Tepelné hospodářství HK. Naopak chceme podpořit zachování statusu městské společnosti a přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Podpoříme projekty na zvýšení nezávislosti města na dodávkách tepla a elektrické energie z Elektráren Opatovice a. s.