Transparentní veřejné zakázky, prevence korupce, otevřenost a vstřícnost vůči občanům

  • Budeme se snažit o zapojení občanů do rozhodování o změnách ve městě. Budeme prosazovat, aby všechny připravované velké záměry i projekty rekonstrukcí veřejných prostorů byly od počátku projednávány s občany. V zásadních krocích a otázkách týkajících se města budeme podporovat vyhlášení místního referenda. Chceme pravidelně komunikovat se spolky a seriózně se zabývat peticemi občanů. Samozřejmostí je pravidelné setkávání představitelů města s občany.
  • Podpoříme zpřehlednění systému veřejných zakázek a zásadní omezení přímého zadávání zakázek zneužíváním udělování výjimek ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Zlepšíme kvalitu výběrových komisí, aby byly složeny nejen z představitelů města, ale i zástupců odborné veřejnosti. Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce.
  • Veškeré podklady jednání zastupitelstva musí být dostupné zastupitelům v dostatečném časovém předstihu. Pokud tomu nebrání zákonné důvody, musí být zároveň i předem zveřejněny pro veřejnost.
  • Považujeme za důležité snížit na minimum tlaky a zásahy politické reprezentace do rozhodování státní správy. Nepatřičnými zásahy politiků je například o několik let zdržena rekonstrukce Velkého náměstí. Pokusíme se prosadit organizační reformu Magistrátu města Hradec Králové tak, aby byl v maximální míře oddělen výkon státní správy od samosprávy města (zejm. u stavebního odboru). Státní správa má být objektivní, nezávislá a má směřovat k hájení zákonem stanovených pravidel bez ohledu na názory a záměry volených politiků.
  • Na náš návrh se částečně podařilo ve zpravodaji Radnice dát prostor opozičním názorům. Je ale co zlepšovat a to i v další komunikaci města. Zasadíme se o objektivitu a vyváženost městských médií a vedení demokratické a kultivované diskuse v nich. Budeme prosazovat spravedlivý přístup různých názorů do těchto zpravodajů.
  • Hodláme posílit význam dosavadních komisí místní samosprávy (KMS) při správě města a více do nich zapojit aktivní občany. Zvážíme změnu komisí místní samosprávy (tedy poradních orgánů rady města) na výbory místní samosprávy či osadní výbory (orgány zastupitelstva města), aby tak měly větší váhu a výstupy z nich byly k dispozici přímo zastupitelům města. V současné podobě se nám KMS jeví jako zcela bezmocné. Chceme, aby KMS nebo výbory byly nástrojem místních obyvatel k pozitivnímu ovlivňování správy města. Pro konzultace specifických problémů pak navrhujeme zřízení pracovních skupin – např. pro komunikaci s majiteli domů, podnikateli pro přípravu konkrétních záměrů apod.
  • Budeme se snažit o co nejvyšší odbornou úroveň pracovníků městských institucí, zejména Magistrátu. V poradních orgánech zastupitelstva a rady města (komise rady a výbory zastupitelstva) budeme usilovat o co největší zastoupení kvalitních nezávislých odborníků, nikoliv pouze stranických příslušníků.
  • Důrazně budeme usilovat o vstřícné vystupování a dodržování etikety vůči občanům ze strany představitelů města i úředníků. Zasadíme se o zkulturnění prostředí, ve kterém musejí občané vyřizovat své záležitosti na Magistrátu i v dalších institucích města.
  • Budeme prosazovat zavedení účinných a vyzkoušených opatření k omezení možností korupce. Za nejúčinnější nástroj v tomto směru považujeme veřejnou kontrolu, která je však podmíněna maximální otevřeností státní správy a samosprávy.