Doprava a bezpečnost ve městě

Podpora šetrných druhů dopravy

 • Budeme podporovat systematické budování a propojování cyklostezek a zlepšování podmínek pro cyklisty ve městě, včetně realizace potřebné infrastruktury. Prioritou je zejména řešení nebezpečných úseků cyklistické dopravy ve městě (např. vybudování cyklostezky v ulici Bratří Štefanů od Stoleté do Svinar, cyklistické stezky z centra města přes Věkoše k letišti, napojení Piletic a Ruseka, cyklistické napojení Kuklen a Březhradu aj.).
 • Tam, kde to bude vhodné, budeme podporovat obousměrné zprůjezdnění jednosměrných silnic a zlepšení průjezdnosti města pro cyklisty (např. změnou značení jednosměrných silnic tak, aby cyklisté mohli jet skutečně nejkratší cestu apod.).
 • Za klíčovou považujeme rovněž podporu a zvyšování zájmu obyvatel o využití městské hromadné dopravy jakožto vůči životnímu prostředí příznivého způsobu dopravy – zejména zvyšováním kultury cestování, lepší četností a návazností spojů, optimalizací tras MHD a nezvyšováním stávající výše jízdného.
 • Velkou pozornost chceme věnovat rekonstrukcím a výstavbě chybějících úseků chodníků. Zvážíme možnost rozšíření pěších zón ve městě. Při rekonstrukcích veřejných prostranství (chodníků, ulic, náměstí) chceme klást důraz na kvalitu povrchů z hlediska potřeb starších a handicapovaných občanů, osob s kočárky i cyklistů.
 • Podpoříme projekt sdílení elektrokol (bikesharing)

Bezpečnost dopravy

 • Bezpečně do školy – pěšky, na kole, autobusem – cíleně se zaměříme na to, aby byla zmapována nebezpečná místa v okolí škol a byla provedena aktivní opatření na zlepšení bezpečnosti a dostupnosti ekologicky šetrné dopravy do škol včetně pěší.
 • U nových staveb budeme vyžadovat provádění bezpečnostních auditů z pohledu pěší a cyklistické dopravy.

Rozvoj, obnova a zklidňování komunikací ve městě

 • Zásadní prioritou je pro nás obnova revitalizace Benešovy třídy na Moravském Předměstí včetně přestavby úseku od vyústění Domečkovy ulice po napojení Hradecké ulice s postupným snížením náspu a rozšířením kapacity parkovacích stání.
 • Naší prioritou jsou rekonstrukce zanedbaných komunikací ve městě. Zejména těch s prašným nebo zcela zdevastovaným povrchem (Zámostí aj.)
 • Za klíčové považujeme řešení kritické dopravní situace v Kuklenách a zklidnění Zelené a Pražské ulice. Vhodné řešení je třeba hledat v součinnosti odborníků a místních obyvatel.
 • Pozornost chceme věnovat také dopravní situaci v oblasti Věkoš a Pouchova, jež jsou nadměrně zatěžovány nákladní dopravou do skladištní oblasti a na letiště. Podpoříme proto také přípravu obchvatu Věkoš pro odvedení dopravy směřující na letiště z obytné zástavby a přeložky Kladské ulice, která by se měla stát hlavní přístupovou komunikací do skladištní oblasti (do doby zprovoznění severní tangenty), včetně následného zklidnění Pouchovské ulice.
 • Budeme podporovat urychlenou přestavbu křižovatky Mileta v ekonomicky a urbanisticky šetrné variantě, včetně nového dopravního napojení Fakultní nemocnice a Benešovy třídy na II. silniční (Gočárův) okruh.
 • Podporujeme projekt zdvoukolejnění trati Hradec Králové – Pardubice. Budeme však podporovat rovné jednání s místními obyvateli, snížení dopadů na životní prostředí, realizaci náhradní zeleně v této lokalitě. Budeme nadále prosazovat vypuštění monstrózního podchodu pro pěší a cyklisty a podpoříme realizaci úrovňového křížení pro všechny typy místní dopravy včetně pěší. Budeme se zasazovat o to, aby ulice Kuklenská nebyla zkratkou sjezdu z dálnice, ale komunikací čistě pro místní dopravu.
 • Stejně tak podporujeme realizaci zdvoukolejnění železnice ve směru Hradec Králové – Jaroměř a Velký Osek – HK – Třebechovice.
 • Tzv. „jižní spojku“ podpoříme v úsporné dvoupruhové variantě mezi křižovatkou Bláhovka v Kuklenách a Hradubickou silnicí. S realizací úseku Hradubická (Rašínova třída) – Třebeš (Zborovská ulice) zásadně nesouhlasíme z důvodu jeho vážného rozporu s ochranou přírodních a krajinných hodnot v oblasti podél toku Labe jižně od Fakultní nemocnice.
 • Podpoříme naopak přípravu tzv. jižního propojení mezi Hradubickou (křižovatkou u Březhradu) a silnicí HK-Vysoká nad Labem (III/29810). Tuto komunikaci vnímáme jako krajinářsky citlivější a levnější alternativu k úseku jižní spojky mezi Hradubickou a Třebší.
 • Chceme postupně vytvářet podmínky pro zklidnění stávajícího vnitřního historického okruhu s vazbou na Jiráskovy sady, Malé a Velké náměstí, zejména v úseku mezi Mosteckou a Divišovou ulicí. Jako potřebnou vidíme také rekonstrukci nevyhovující křižovatky s Mýtskou a Nezvalovou ulicí (u evangelického kostela).
 • Podporujeme přípravu rekonstrukce třídy Karla IV., při jejíž přípravě necháme objektivně vyhodnotit všechny varianty
 • Po dostavbě D11 a D35 budeme požadovat zpoplatnění průjezdu kamionů v Hradci Králové, aby se průjezdem přes město nevyhýbaly mýtu.
 • Naší snahou bude vytvářet podmínky pro realizaci severní tangenty města – přeložky silnice I/11 v ekologicky a krajinářsky citlivé variantě, která se vyhýbá cenným lokalitám Ornstových jezer a Dehetníku. Tzv. Severní tangenta je přeložkou silnice I. třídy č. 11 mezi dálnicí D11 (u ČKD) a Třebechovicemi pod Orebem, která umožní odvedení tranzitní dopravy směrem na Týniště nad Orlicí a Ostravu mimo město. Tato komunikace zároveň napojí na dálnici areál letiště a skladištní oblast na Slezském Předměstí, čímž dojde i k omezení části zdrojové a cílové dopravy ve městě.
 • Konkrétní trasování a technické řešení komunikací musí respektovat přírodní a kulturní hodnoty a nesmí způsobit nepřiměřenou újmu místním obyvatelům. Budeme prosazovat, aby při vyjednávání s majiteli pozemků potřebných pro realizaci výše uvedených komunikací i s občany v okolí bylo postupováno maximálně seriózně a vstřícně.

Parkování ve městě

 • Vyvineme maximální úsilí, aby parkovací systém přešel zpět pod správu města a poplatky z parkovného byly příjmem města či jeho organizace a sloužily ke zlepšování stavu komunikací ve městě i vlastního parkovacího systému a k podpoře ekologicky šetrných způsobů dopravy. Inspirací jsou nám sousední Pardubice, kde parkování provozuje tamní dopravní podnik. Zasadíme se o odstranění administrativních a byrokratických bariér pro udělování parkovacích karet.
 • Naší prioritou je vyřešení dnes kritického nedostatku parkovacích stání ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové výstavbou nového parkovacího domu před areálem nemocnice s následnou revitalizací levého břehu Labe, který je dnes využívaný jako nelegitimní parkoviště, do podoby zóny zeleně zaměřené na odpočinek obyvatel s pěším a cyklistickým provozem a parkovými lavičkami.
 • Pokročíme v přípravě záchytných parkovišť na okraji města v blízkosti zastávek MHD, ve spojení se zvýhodněným jízdným v MHD při použití záchytného parkoviště (zavedení předplacené karty, která by byla zároveň parkovací kartou a časovou jízdenkou na MHD).
 • Budeme podporovat vznik parkovacích domů na sídlištích. Považujeme však za nutné důsledně posuzovat vhodnost umístění těchto parkovacích domů v konkrétních lokalitách.

Bezpečnost ve městě, činnost Městské policie

 • Budeme prosazovat, aby bylo vidět v ulicích více městských strážníků. Za nezastupitelné považujeme preventivní hlídkování městských strážníků (pěších či na služebních kolech) v problematických lokalitách (jako je např. okolí obchodního domu Tesco a vlakového i autobusového nádraží, některé parky, dětská hřiště, rekreační oblasti).
 • Osvěta seniorů před „šmejdy“. Velký důraz budeme klást zejména na informování a osvětu nejzranitelnější skupiny starších spoluobčanů o bezpečnostních rizicích, se kterými se mohou setkat.
 • Nechceme, aby Městská policie fungovala jako bezpečnostní agentura, která se výběrem pokut za nezaplacené parkování stará o navyšování zisků soukromé firmy ISP a. s., ale aby se věnovala skutečným potřebám obyvatel a bezpečnosti města.