Péče o životní prostředí města

Odpadové hospodářství

 • Podpoříme a rozšíříme třídění odpadů. Je to i jediná cesta, jak se vyhnout razantnímu zvyšování poplatků za komunální odpad. Prioritou je pro nás podpora třídění bioodpadu. Od Magistrátu i městských organizací budeme v rámci šetrného, tzv. „zeleného úřadování“ vyžadovat omezování produkce odpadů.
 • Podpoříme vznik míst pro výměnu a opětovné využívání nepotřebných avšak využitelných věcí mezi občany.
 • NE spalovně komunálního odpadu v Opatovicích i jinde ve východních Čechách.
 • Zvážíme rozšíření sítě sběrných dvorů či rozšíření provozních hodin dvorů stávajících.
 • Zaměříme se na řešení divokých skládek odpadů, nepořádku a starých ekologických zátěží na území města.

Péče o stromy, zeleň a přírodu

 • Naší prioritou je kvalitní péče o zeleň ve městě. Chceme, aby obnova probíhala postupně, koncepčně a společensky únosným způsobem při respektování bezpečnosti obyvatel. Obnova zeleně musí být diskutována s občany. Budeme podporovat vyhlášení nejcennějších stromů za památné a zajistíme jim kvalitní péči.
 • O kácení stromů budou rozhodovat odborníci. Vytvoříme pozici městského dendrologa, případně zahradního architekta, kteří budou garanty kvalifikované péče o stromy a zeleň ve městě. Technické služby nebudou rozhodovat o zásazích, ale jen provádět odborně naplánovanou péči.
 • Zasadíme se o důslednou ochranu a obnovu alejí na březích Orlice, Labe a u dalších vodních toků.
 • Podpoříme vznik nových parků např. v oblasti Kuklen, centrálního parku na Moravském Předměstí i jinde, kde doposud takové prvky zeleně chybí.
 • Budeme podporovat přípravu regenerace zanedbaných zelených ploch. Připravované rekonstrukce Žižkových sadů i přilehlých Severních teras musí být navrženy a prováděny s mimořádnou citlivostí k zeleni, historické podobě parku i návštěvníkům.
 • Zahájíme přípravu revitalizace vodních toků a vodních ploch, např. Malého Labského náhonu v Kuklenách, slepých ramen Orlice a Labe, Piletického potoka, Haltýřů ve Svinarech. Naším cílem bude prosadit využití revitalizovaných území také pro rekreaci a sport.
 • Iniciujeme vyhlášení přírodní památky Březhradské písčiny a Labského přírodního parku v Třebši (jižně od Fakultní nemocnice). Podpoříme kvalitnější ochranu říční krajiny kolem Orlice.
 • Budeme se zasazovat o realizaci desítky let plánovaných biocenter a zavedeme péči o registrované krajinné prvky
 • Přírodní památku Na Plachtě budeme držet jako výkladní skříň ochrany přírody. Podpoříme pastvu divokých koní a případnou pastvu i dalších původních velkých kopytníků v navazující části městských lesů (např. zubr, los, zpětně šlechtěný pratur).
 • Otevřeme výbor pro životní prostředí nepolitickým odborníkům. Zapojíme do tohoto poradního orgánu odborníky z Univerzity Hradec Králové, Muzea východních Čech a spolků.

Péče o opuštěná a zraněná zvířata

 • Budeme podporovat provoz útulků pro psy, kočky a zajištění kvalitní péče o zraněné a handicapované volně žijící živočichy.

Úspory vody, energií a šetrný úřad

 • Budeme se důrazně zasazovat o ochranu všech potenciálních zdrojů vody pro město (vč. např. vodního zdroje v Březhradu). Zajistíme ochranu a zvýšení čistoty řeky Orlice, aby i do budoucna mohla zůstat jedním z hlavních zdrojů pitné vody.
 • Budeme požadovat po kraji i státu, aby důsledně chránily i další klíčové zdroje – např. Polickou pánev (před nápady na využití břidlicových plynů a těžbou uranu v Polsku), zdroj pitné vody Litá (před stavbou skladů v ochranném pásmu) apod.
 • Úspory energií a pitné vody. Důsledně budeme vyžadovat, aby nové stavby využívaly dešťovou a případně tzv. šedou (již jednou použitou) vodu. V první fázi se zaměříme na všechny městské budovy a nové stavby. Nová výstavba financovaná městem, včetně bytové výstavby, bude realizována v nízkoenergetickém standardu a bude využívat dešťovou nebo šedou vodu.
 • Magistrát města jako zelený úřad! Budeme snižovat ekologickou stopu úřadu – zaměříme se na úsporu papíru digitalizací, podpoříme využívání místních produktů, případně výrobků s bio a fair trade certifikací.

Ochrana ovzduší ve městě a ochrana před hlukem

 • Kamiony ven z města! Nejvýznamnějším znečišťovatelem ovzduší i zdrojem hluku ve městě je v současné době doprava. Budeme proto podporovat aktivity směřující k odvedení tranzitní dopravy mimo město. Chceme zabránit tomu, aby si kamiony po dokončení D11 a D35 přes Hradec zkracovaly cestu a vyhýbaly se mýtným branám. Maximálně podpoříme preferenci městské hromadné dopravy, cyklistů a pěších před individuální automobilovou dopravou viz kapitola Doprava.
 • Nebudeme podporovat přípravu a realizaci investic, které mohou významně snížit kvalitu ovzduší a zvýšit hlukovou zátěž ve městě.
 • Podpoříme lepší monitoring imisí znečisťujících látek v Hradci Králové (např. prachových částic)
 • Navrhneme jednání o režimu provozu (stanovení provozního řádu) střelnice v Malšovicích s cílem snížit obtěžování obyvatel Malšovic a Malšovy Lhoty hlukem ze střelby.

Ochrana zdraví občanů

 • Snížíme zdravotní zátěž vyplývající z nadměrného používání prokazatelně škodlivých herbicidů při údržbě zeleně v Hradci Králové (např. při potlačování trávy). Ukončíme používání herbicidů na bázi glyfosátu (Roundup apod.). Vyloučíme používání postřiků  na dětských hřištích.

Světelné znečistění a hvězdy

 • Podnikneme kroky k omezení světelného znečištění, které má nezanedbatelný vliv také na zdraví obyvatel. Podpoříme používání osvětlení svítícího na komunikace, nikoliv do nebe, regulaci osvětlení reklam a objektů (supermarketů aj.) apod. Používání moderních technologií přinese i ekonomické úspory. Prosadíme zpracování koncepce veřejného osvětlení s cílem zvýšení efektivity, snížení spotřeby energie, omezení světelného znečištění i dosažení lepší architektonické úrovně.

Hospodaření v městských lesích

 • Budeme usilovat o změny v hospodaření v městských lesích (větší druhová rozmanitost, vyloučení invazních dřevin, ponechání části lesů v přírodním stavu). Podpoříme získání mezinárodní certifikace FSC, která zaručuje ekologicky šetrné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Budeme podporovat využívání městských lesů pro šetrné rekreační aktivity obyvatel města.
 • Považujeme za nutné omezit škodlivé intenzivní rybniční hospodaření spojené s hnojením a znečišťováním rybníků a vodních toků a to především v chráněných územích.
 • Budeme se zasazovat o to, aby se společnost Městské lesy a. s. aktivně podílela na ochraně přírodních a krajinných hodnot našeho města.
 • Změníme těžbu štěrkopísků na území městských lesů (lokalita Marokánka). Ukončíme navážení odpadů do pískovny. Prosadíme přírodě blízké způsoby rekultivace vytěžených prostorů za účasti přírodovědců a s možností jejich rekreačního využití. Za vzor považujeme proslulou pískovnu Cep II na Třeboňsku – více zde.

Ekologická výchova ve městě

 • Budeme podporovat ekologickou výchovu ve městě zajišťovanou nevládními i městskými organizacemi.
 • Budeme podporovat využití Přírodní památky Na Plachtě i dalších cenných území ve městě a jeho okolí pro ekologickou výchovu.