Ing. Bc. Olga Kramářová

č. 7 kandidátky Změna pro Hradec a Zelení

bez politické příslušnosti, členka výboru spolku Změna pro Hradec.

  • 1987 – 1992 jsem studovala na VŠE v Praze, fakultě podnikohospodářské (Ing.),
  • 1999 – 2002 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – Právní vztahy k nemovitostem (Bc.),
  • Od roku 2016 působím jako ředitelka Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov.

Řadu let jsem byla členkou finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové a členkou Komise místní samosprávy v městské části Nový Hradec Králové.

V rámci své činnosti jsem se vždy zasazovala o vyrovnaný rozpočet města a účelné čerpání veřejných prostředků. Bohužel možnosti města v oblasti investic jsou díky hospodaření minulých let značně omezené. Nepreferuji hospodaření na dluh. Akciové společnosti města by neměly být v postavení příspěvkových organizací. Jednoznačně by měl být posílen dohled zřizovatele nad jejich hospodařením. Chci posílit kontrolní pravomoc dozorčích rad těchto společností jako kontrolního orgánu zřizovatele. Zadávání veřejných zakázek nelze z ruky vybraným spřáteleným firmám. Při činnosti finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové jsem se vždy zasazovala o posílení jeho kontrolní úlohy a o transparentnost a zveřejňovaní informací.

Z činnosti komise místní samosprávy vím, že v řadě případů je komise pouze jako malý bezvýznamný prostředník mezi městem a občany. Problémy jsou nadnášeny, nicméně v řadě případů to tím také končí. Měla by být posílena pozice komisí místních samospráv. Úředníci a politici by měli naslouchat občanům a respektovat názory v řešení místních problémů.

Žiju v Hradci Králové společně se svou rodinou a mám zájem o vzkvétání města Hradce Králové. Ne nadarmo se Hradec Králové pyšnil označením „Salon republiky“. Pokud hovořím v minulém čase, pak zcela záměrně. Podívejme se na město nyní. Rozbité chodníky, nebezpečný tankodrom na Velkém náměstí, stále nedokončená rekonstrukce teras, zpustlá Benešova třída, fotbalový stadion v nějakém nečitelném stavu rozpracované rekonstrukce. To jsou jen příklady z mnoha. Nad tím vším stále nedořešená otázka parkovacího systému.

Nabízím při kandidatuře do komunálních voleb své dovednosti a nabyté zkušenosti s tím, že chci posílit víru lidí v poctivost a nezkaženost. Každý by měl být odpovědný za svá politická rozhodnutí. Mám zájem, aby se nám v Hradci Králové dobře žilo.