Volte ZMĚNU. Náš volební program pro Hradec Králové.

Chceme, aby Hradec Králové byl živým, moderním a rozvíjejícím se městem, kde rozvoj bude probíhat s respektem k životnímu prostředí a kde do života a plánování města budou aktivně zapojeni občané. Chceme, aby Hradec byl městem, které nabídne co nejlepší podmínky pro šťastný život všem generacím.

Je známo, že volební program není to, co vyhrává volby. Který volič a kdy vlastně volební program četl? To by ovšem nemělo být důvodem, aby politické strany a hnutí na program rezignovaly. Program by měl být přehledem závazků a co možná nejkonkrétnějším popisem představy o směřování města. O to jsme se pokusili. Snad se nám to podařilo.

Všech deset kapitol programu najdete zde: Volte ZMĚNU – volební program

V otázce rozvoje a územního plánování jsou našimi prioritami např. Dokončení nového územního plánu a podpora nových zastavitelných ploch k bytové výstavbě, podpora využívání tzv. Brownfields a systematická regenerace sídlišť z 2. poloviny 20. století (nikoliv jen Benešovy třídy). Chceme více diskutovat projekty s veřejností, protože velmi špatný přístup současného vedení města k občanům vedl k zablokování řady důležitých projektů. Hradec Králové by se měl pokusit vrátit pověst města s kvalitní architekturou. Více zde: https://zmenaprohradec.cz/program/uzemni_plan/

Podrobně se věnujeme ochraně životního prostředí a přírody. Chceme dále pracovat na snížení produkce odpadů, vyšším tříděním a třeba i vznikem míst pro výměnu a opětovné využívání nepotřebných avšak využitelných věcí mezi občany. Odmítáme spalovnu. Prioritou je pro nás změna systému péče o stromy a zeleň, chceme zřídit pozici městského dendrologa, který bude nezávisle na Technických službách odborně plánovat zásahy do zeleně. Chceme se zaměřit na úspory vody a energií v městských objektech a nových stavbách. Chceme více hvězdné oblohy a zaměříme se na omezení světelného znečištění. Chceme, aby město bylo aktivnější v ochraně cenných přírodních lokalit. Více na: https://zmenaprohradec.cz/program/zivotni_prostredi/

V oblasti sociální se chceme zaměřit na dostupné bydlení a město by mělo obnovit stavbu startovacích bytů i objektů pro seniory (Harmonie III aj.). Klíčovou prioritou pak pro nás je zajištění asistenčních a odlehčovacích služeb, aby senioři mohli, co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Zasadíme se např. o realizaci objektu odlehčovací služby v Honkově ulici. Více na: https://zmenaprohradec.cz/program/socialno/

V oblasti školství, které má v Hradci pověst poměrně velmi konzervativního přístupu, chceme rodičům nabídnout více alternativních zařízení pro předškolní i školní výchovu (lesních školek, dětských skupin) a služeb pro děti do tří let. Navážeme spolupráci města se základními a mateřskými školami (včetně dětských skupin), které město nezřizuje. Chceme podporovat zapojení škol do místní komunity (setkávání při místních oslavách apod.). Podpoříme jazykové vzdělání dětí, např. výměnnými pobyty v partnerských městech. Podpoříme rozvíjení logického myšlení pomocí programování robotů a robotických stavebnic. Více na: https://zmenaprohradec.cz/program/skolstvi/

V oblasti dopravy podpoříme šetrné způsoby dopravy – MHD, cyklistickou a pěší. Podpoříme zavedení systému sdílení elektrokol (bikesharing). Bezpečně do školy – pěšky, na kole, autobusem – cíleně se zaměříme na to, aby byla zmapována nebezpečná místa v okolí škol a byla provedena aktivní opatření na zlepšení bezpečnosti. Chceme se zaměřit na zklidňování dopravy – dotáhnout např. projekty zklidnění Zelené a Pražské ulice v Kuklenách, Benešovy třídy aj. Pohlídáme, aby po dokončení D35 a D11 kamiony nepoužívaly Hradec Králové jako zkratku mimo mýtné brány, ale konečně jezdili mimo město. Chceme převést parkovací systém zpět do provozování městem. Více na: https://zmenaprohradec.cz/program/doprava/

Chceme více zapojit občany do přípravy projektů a dát větší smysl komisím místní samosprávy. Z dlouhodobého hlediska chceme, aby město získalo zpět provozování vodáren. Zásadně odmítáme jakoukoliv privatizaci Tepelného hospodářství – naopak chceme snížit závislost města na Elektrárnách Opatovice. Hradec Králové by měl přestat podporovat stavbu obchodních center a zaměřit se na podporu malých živnostníků a obchodníků. Město by mělo začínajícím i existujícím podnikatelům pomáhat prostřednictví konzultací a podpory v Technologickém centru. Chceme se zaměřit na pomoc majitelům brownfields.

Více a další kapitoly najdete na: https://zmenaprohradec.cz/category/program/