Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 29. 10. 2013

V článku najdete, jak jsme hlasovali na říjnovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové.

 Na tomto jednání byli přítomni všichni 3 zastupitelé Změny pro Hradec. Říjnové zasedání mělo celkem 64 bodů.

 Ze zajímavějších bodů zastupitelstva vybíráme:

2 – Zpráva z kontrolního výboru

  1. Zastupitelstvo projednalo závěry kontroly společnosti Královští lvi Hradec Králové, a.s. Kontrolu prováděl mj. člen Změny pro Hradec Tomáš Kopecký. Nejzajímavějším byl poznatek o proplácení provizí od sponzorů hokejového klubu náměstkovi primátora Ing. Martinu Soukupovi a dále pak vedoucímu odboru správy majetku města Mgr. Ondřeji Votroubkovi a to od firem SOVIS, GEMO, SGJW, D+D REAL, MEGAS, SULKO, D&D ELEKTROMONT). Dle zprávy kontrolního výboru byly položky zaúčtovány dokonce jako náklady vůči dotaci poskytnuté městem. Až 6. 9. 2013 bylo KL HK, a. s. dodáno “opravné“ vyúčtování, kde byly tyto položky vyloučeny a nahrazeny částkou Služby realizačního týmu (368 tisíc Kč - Ing. Aleš Kmoníček s. r. o.). Domníváme se, že proplácení odměn náměstkovi primátora je nemorální. Proplácení provizí za sponzorské dary stavebních společností Mgr. Votroubkovi, vedoucímu odboru správy majetku města, který má hájit zájmy města mj. právě vůči těmto stavebním společnostem, považujeme nejen za nemorální a neslučitelné s etikou úředníka města, ale domníváme se, že toto jednání může být i nezákonné. Podpořili jsme tedy další prošetření této záležitosti, mj. usnesením zastupitelstva města. Usnesení těsně prošlo. Viz zde: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2013/31/0005.html
  2. Odpovědnost za pokutu 200.000 Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuta byla uložena v souvislosti se schválením Smlouvy o spolupráci zastupitelstvem města dne 27. 4. 2010, na jejímž základě měla firma FATO vybudovat areál MŠ Podzámčí a následně jej prodat do majetku města. ÚOHS vyhodnotil takový postup jako obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek a městu uložil předmětnou pokutu. Změna pro Hradec podpořila usnesení a uložila primátoru MUDr. Finkovi zajistit důsledné prošetření všech okolností souvisejících s otázkou uplatnění nároku na náhradu škody, tj. zejména identifikaci škodní události a označení odpovědné osoby nebo osob. Usnesení těsně prošlo.

11  - Vstup města do společnosti (ATOL) ISP Hradec Králové, a.s. – bod byl stažen. Strany koalice, které téma parkování měly (až na ODS) jako hlavní předvolební tahák, tak jaksi za 3 roky nic neučinily :(

22.6 – Prodej pozemků u Alessandria pro projekt Komplex Alessandria

Změna pro Hradec nepodpořila prodej městského pozemku pp. č. 2093 v k. ú. Slezské Předměstí, společnosti GOLEM Group CZ, s.r.o., která má zájem na daném pozemku realizovat velmi kontroverzní projekt Komplex Alessandria, který vyvolává a vyvolá velký odpor veřejnosti. Bohužel přes nesouhlas našeho klubu prodej pozemku byl zastupitelstvem (bohužel i několika hlasy opozice) schválen viz zde: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2013/31/0032.html Domníváme se, že bez podrobnějšího prodiskutování záměru a jeho vlivů a to především s dotčenou veřejností se město nemělo daného pozemku zbavovat. Mj. mělo v této citlivé lokalitě ověřit možnosti řešení neutěšené situace s parkováním u polikliniky II – Slezské Předměstí – a vlivu záměru na problematiku parkování.

23.3 - Právo stavby k pozemkům v areálu letiště – nedovolená podpora

Změna pro Hradec nepodpořila pronájem na dobu určitou 25 let zřízení práva stavby dopravního výcvikového centra na pozemcích stp. č. 1745, stp. č. 1746, části pozemku pp. č. 109/4 v k. ú. Pouchov o celkové výměře 16 359 m2, včetně stavební úpravy budovy postavené na pozemku stp. č. 1746 v k. ú. Pouchov, a na částech pozemků pp. č. 482/22, pp. č. 482/23, pp. č. 482/24, pp. č. 482/25 a pp. č. 482/26 v k. ú. Rusek o celkové výměře 21 481 m2 a na části pozemku pp. č. 924/29 v k. ú. Věkoše o výměře 276 m2,  společnosti s - drive s.r.o.

Dle právního oddělení MMHK byli zastupitelé upozorněni na platný ceník města, podle kterého by pronájem předmětných nemovitostí pro daný účel dosáhl výše 3 025 260,- Kč/rok + DPH dle platných předpisů. Usnesením Rady města a Zastupitelstva města bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy za nájemné ve výši 231 000,- Kč/rok + DPH a dle právního oddělení se jedná o nedovolenou podporu a dle rozsudku NS ČR 28 Cdo 3950/2010 by byla tato smlouva neplatná podle § 39 OZ, neboť svým obsahem odporuje zákonu (§ 39 odst. 2 z. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů). Přes odpor Změny pro Hradec, toto nezákonné usnesení Zastupitelstvo města schválilo http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2013/31/0054.html

26.2 - Dar budovy čp. 1861 a souvisejících pozemků v k. ú. Nový Hradec Králové užívaných neziskovou organizací Prostor Pro, o.s. – Změna pro Hradec nepodpořila dar budovy, protože nebyl ve smlouvě deklarován závazek zpětného daru v případě změny jeho využití. Darování přesto prošlo viz: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2013/31/0047.html

30 – Memorandum o stavbě Jižní spojky v Hradci Králové

Mimořádně nebezpečný bod předložil Zastupitelstvu města náměstek primátora pro rozvoj Jindřich Vedlich. Jednalo se o zdánlivě užitečné Memorandum o podpoře výstavby Jižní spojky, ve skutečnosti však se jednalo o deklaraci závazků města společnostem J&T REAL ESTATE CZ a.s., Lettenmayer & Partner s.r.o., UG-Land a. s. a UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond a.s. Tedy se jednalo o příslib závazků vůči společnostem, které v západní části města mají pozemky určené k zástavbě a nebo usilují u zastavitelnost těchto pozemků a to často značně kontroverzními záměry (např. rozsáhlými logistickými centry na nejkvalitnější orné půdě). I samotná důvodová zpráva upozorňovala na rizika vyplývající z Memoranda: „I v případě, že by nebyly uzavřeny žádné další smlouvy, které by konkretizovaly memorandum, může memorandum ve Společnostech vyvolat určitá očekávání. Pokud tato očekávání nebudou ze strany města naplněna, mohlo by to ze strany Společností vést k požadavku na náhradu škody (a nelze vyloučit, že by Společnosti u soudu s takovými požadavky mohly uspět). Pokud by se tedy nepodařilo realizovat stavbu Jižní spojky, mohla by existence memoranda zkomplikovat uvedeným způsobem vztahy mezi městem a Společnostmi.“ Proti Memorandu rázně vystoupil za klub Změny pro Hradec – Adam Záruba. Memorandum těsně (o jeden hlas) nebylo přijato viz http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2013/31/0023.html. Je to již několikátý bod, kdy jsme vážně pochybovali o tom, zda náměstek primátora Vedlich (TOP09) hájí zájmy města nebo developerských společností.

Jižní spojce by pomohlo něco zcela jiného a v tomto ohledu jsme učinili aktivní návrh viz níže bod 63. 

57 – Finanční podpora veřejně prospěšným projektům – střet zájmů náměstkyně primátora Maclová aneb Malá domů Oblastní charitě

Bývalá ředitelka Oblastní charity, která svou funkci přerušila pro funkci náměstkyně primátora, paní Aneta Maclová v tomto bodu ohlásila střet zájmů, avšak to ji nebránilo v tom, že hlasovala pro přidělení městského grantu Oblastní charitě Hradec Králové ve výši 527 000 Kč. Hlasování najdete zde: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2013/31/0090.html

62 – Zadání zakázky malého rozsahu "Realizace části chodníků na Benešově třídě" - v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách 

Při realizaci zakázky „Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové – 1. etapa – 2. část“ bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je podstatná chyba ve výkazu výměr chodníků. Tato chyba není podle zákona o veřejných zakázkách nepředvídatelnou. Zadavatel nemůže použít k ocenění víceprací jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel by měl použít soutěž o zakázku malého rozsahu. Přesto zastupitelstvo na návrh náměstka primátora p. Vedlicha  (TOP09) schválilo zadání prací přímo firmě M - SILNICE a.s., a to vědomě v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a případně tento postup může být sankcionován.

63 - Dar budovy čp. 1201, na stp. č. 1352 a pozemku stp. č. 1352, vše v k. ú. Hradec Králové, společnosti Křesťanské centrum Sion, k účelům zajištění školských, zájmových a volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, se zajištěním této činnosti právem zpětného daru. http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2013/31/0048.html. Adam Záruba a Bohuslav Melichar dar podpořili, stejně jako obdobné případy v minulosti a to pouze za podmínky, že smluvně bude deklarováno právo zpětného daru v případě změny účelu využití budovy. Martin Hanousek se zdržel a obdobně jako v podobných případech v minulosti darování nepodpořil, protože se domnívá, že by město nemělo darovat majetek školským a sociálním neziskovým organizacím. Město by mělo svůj majetek těmto organizacím poskytovat a finančně podporovat jejich činnost, pro kterou byly zřízeny. Tím, že bude vhodné budovy darovat/prodávat, tak přijde o možnost reagovat na aktuální sociální potřeby a přijde o možnost měnit využití těchto objektů a jejich nájemců (viz problém s nedostatkem mateřských škol).

64 – Jižní spojka – návrh Změny pro Hradec

Na návrh našeho zastupitelského klubu zastupitelstvo města uložilo PaedDr. J. Vedlichovi, Ph.D., náměstkovi primátora, ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dokončit přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí Jižní spojky v úseku I/11 - I/37 s cílem umístit stavbu.

Aneb jsme panu náměstkovi napověděli, že je lépe dělat reálné kroky k realizaci městské komunikace než vymýšlet jak prospět developerům.

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 2867x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna