Témata

Ekonomika a hospodaření s majetkem města

Správa veřejných prostředků ze strany města musí být vždy důvěryhodná a řádná, a to při dodržení zákonnosti. Hlavním cílem by mělo být posílení transparentnosti, otevřenosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti užívání veřejných prostředků.  Měly by být vytvářeny takové podmínky, aby se předešlo událostem a jednáním, které ohrozí plnění stanovených záměrů a cílů s nežádoucími dopady. To by měly být aspekty vypovídající o tom, zda město koná „s péčí řádného hospodáře“.

 

V oblasti ekonomiky a hospodaření klademe důraz na tyto oblasti:

  • Vyrovnaný rozpočet města. Rozpočet, který bude vycházet ze skutečných potřeb všech obyvatel města, nejen potřeb úzkých zájmových skupin. Ne jednostranné čerpání financí.
  • Nepřijatelné je pro nás plýtvání s finančními prostředky např. v rámci investičních akcí, zbytečné výdaje na zbytečné a předražené akce, podivné investice do nepotřebných oblastí, dotace do neřešených nebo pozdě řešených problémů.  Městem zvolená strategie nakládání s finančními prostředky a majetkem města musí vycházet ze skutečnosti. Uvedené platí i pro městské organizace.
  • Nepodporujeme pro město nevýhodné smlouvy.  Odstrašujícím příkladem nám je uzavřená kontroverzní a jednoznačně nevýhodná koncesní smlouva s provozovatelem parkovacího systému v Hradci Králové.
  • Žádné další „výhodné“ zadlužování města.  Žádné další splátky úroků z úvěrů. Zadluženost na 1 obyvatele 9.050 Kč je už takhle alarmující. Žádné další úvěry na přehnaně megalomanské záměry.
  • Zadávání veřejných zakázek musí být v režimu respektování zákonných zásad, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hlavní důraz je třeba klást na kvalitní zpracování zadávací dokumentace. Cílem tak bude eliminovat možné vícepráce a pokuty ze strany ÚHOS. Nastavení hodnotících kritérií by mělo vycházet z ekonomické výhodnosti zakázky, nejen z uchazeči nabídnuté ceny.  I na městské organizace se vztahuje zákon o veřejných zakázkách.
  • Prosazujeme vytvoření nových, průhledných a spravedlivých pravidel pro přidělování městských grantů.  Sympatie, resp. antipatie radních a zastupitelů nejsou podmínkou pro přidělování městského grantu.
  • Maximální snaha o využití evropských i národních dotací. Přednostně by měly být realizovány právě akce s možností dotační podpory.
  • Finanční prostředky získané z dotací musí být použity v souladu se zákony a předpisy.  Pokud město poskytne veřejnou podporu malého rozsahu, pak by tato měla být slučitelná s vnitřním trhem EU.  Nelze stranit jednomu příjemci na úkor druhého.
  • Zájmy soukromoprávních korporací nemohou být financovány z prostředků získaných z činnosti městem založených společností.
  • I nadále budeme trvat na zveřejňování výše odměn členů statutárních orgánů a dozorčích rad městských organizací.

Přečteno: 2600x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna