Témata

Územní plánování a rozvoj města

Základním dokumentem rozvoje každého města je jeho územní plán, který vymezuje kde a co – z pohledu funkčního využití – a v jakém rozsahu lze stavět a zároveň se zabývá vzájemnými vztahy těchto jednotlivých městotvorných funkcí. Stávající velmi nekvalitní územní plán města Hradce Králové prošel velkým počtem změn a nemá dodnes k dispozici poslední aktuální stav. Tím se stává nepřehledným a nesrozumitelným. Nový územní plán Hradce Králové, který vzešel z veřejné anonymní soutěže, je nyní ve stádiu návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Tyto pokyny byly schváleny na červnovém zastupitelstvu města. Celému dosavadnímu procesu pořizování nového územního plánu věnujeme velkou pozornost a aktivním přístupem se snažíme ovlivnit jeho konečnou podobu, podle níž by se město mělo rozvíjet minimálně dalších 15 let.

V novém územním plánu klademe důraz na:

  • Vyvážený rozvoj města, který bude vycházet ze skutečných potřeb jeho obyvatel, nikoliv lobbistických zájmů většinou nadnárodních skupin nebo firem.
  • Smysluplnou a funkční přestavbu opuštěných nebo jen minimálně využívaných dříve výrobních nebo skladových areálů - tzv. brownfields, které představují poměrně rozsáhlé funkční plochy nejen na okrajích města, ale i v blízkosti jeho centra.
  • Omezování záboru kvalitní zemědělské půdy, postupný přechod města do okolní krajiny s vyváženou hmotově prostorovou strukturou zohledňující krajinný ráz.
  • Nerozšiřování dalších odbytových ploch regionálních a nadregionálních center, občanského vybavení v blízkosti centrální části města nebo v bezprostřední vazbě na ni. Nechceme vnitřní město bez života a kamenných obchodů, kde by uplatnění v lepším případě našly banky a administrativa, v horším pak herny a vietnamská tržiště.
  • Výstavbu nového fotbalového stadionu v rámci celoměstské zóny sportu a rekreace, zahrnující též v předstihu realizované koupaliště „Flošna“ a to bez dalšího nesmyslného obřího nákupního centra.
  • Dořešení problematiky revitalizace Kuklen s akcentem na Pražskou třídu, vnitřních částí města s důrazem na ulici Karla IV a Škroupovu ulici, která by měla propojit Baťkovo náměstí na pěší zóně s lokalitou Aldis pomocí nově plánované lávky přes Labe a vytvoření koncepce regenerace všech panelových sídlišť z druhé poloviny 20. století se zaměřením na kvalitu veřejného parteru, zóny klidu i aktivního odpočinku a městskou zeleň.
  • Vymezení nové průmyslové zóny včetně případných skladových areálů na severozápadě a severu města s vazbou na dálnici D 11 a rychlostní silnici R 35, případně na přeložku silnice I/11 (severní tangentu města).
  • Dořešení problematiky letiště včetně proměny neletové části areálu na zónu nových podnikatelských aktivit.
  • Začlenění třetího – tzv. zeleného okruhu města do návrhu územního plánu, jakožto významného dopravně – rekreačního, radiálně okružního systému pěších a cyklistických chodníků či stezek doprovázených příměstskou zelení, charakterizující vždy místně příslušnou lokalitu, kterou v daném místě prochází. Jde o ojedinělý záměr, kterým se nemůže pochlubit žádné město v ČR.

Přečteno: 2809x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna