Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 24. 6. 2014

V článku najdete, jak jsme hlasovali na červnovém a mimořádném červencovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové.

Červnové zasedání mělo celkem 50 bodů a mimořádné červencové pak 9 bodů jednání. Ze zajímavějších vybíráme:

10.2 Prodej pozemku stp. č. 20/2, jehož součástí je budova čp. 4, v k. ú. Svinary, ulice K Lesu – Odbor správy majetku v rozporu s jednacím řádem opětovně předložil zastupitelstvu k hlasování v březnu 2014 neschválený prodej nemovitosti čp. 4 v k. ú. Svinary. Usnesení o prodeji v souladu s naším názorem opět neprošlo více o důvodech v zápisu z března 2014.

10.8 Demolice objektů Pražské Předměstí – přes snahu některých zastupitelů o poněkud zvláštní prodej objektů a pozemků v Honkově ulici (např. čp. 96, 817, 1039) společnosti HK - reality, s.r.o. a to formou „zápočtem - cena za demolici “ se podařilo schválit usnesení, které schvaluje zrušení výběrového řízení. Mj. společnost HK – reality způsobem navržené „ceny“ nesplnila podmínky výběrového řízení. Podpořili jsme naopak, aby nemovitosti byly ponechány v majetku města, celkově byly vyklizeny a na náklady města byla provedena demolici původního čp. 86 a čp. 817 a stavby bez čp., a dále, aby byla provedena rekonstrukce domu čp. 1039 za účelem obnovy domu s pečovatelskou službou

13 - Výkup pozemku pro D11

Po diskuzi jsme se zdrželi hlasování ve věci výkupu spoluvlastnického podílu pozemku 189/4 v k. ú. Vlčkovice u Praskačky od paní Štrosové pro účely dostavby dálnice D11. Dokončení dálnice do Hradce Králové a její pokračování na Jaroměř vnímáme sice jako prioritu nadregionální dopravy, avšak v tomto konkrétním hlasováním jsme měli pochyby o připravenosti a dotaženosti akce. Poměrně problematické vidíme nastavení ceny 1234 Kč/m2, které až 100x přesahuje cenu, za kterou stát vykupuje tyto pozemky od jiných vlastníků. Navrhovaná následná směna vykoupeného pozemku za pozemky státu pod autobusovým terminálem, za které město platí nehorázný nájem státu, nebyla při hlasování primátorem města dostatečně popsána a zaručena. Nebylo na náš dotaz také dostatečně osvětleno, jakým způsobem bude řešena druhá polovina vykupovaného pozemku ve vlastnictví paní Havránkové, stejně tak nebylo řádně odpovězeno na vypořádání předkupního práva paní Havránkové na vykupovaný pozemek. Požádali jsme o dotažení podkladů, případně doplnění výkupu druhé poloviny pozemku od paní Havránkové a odložení hlasování do července – tomuto nebylo vyhověno, proto jsme se zdrželi.

15 Poskytnutí pozemků – společnosti FI Development – Polyfunkční objekt HK Mileta - objekt C v souladu únorovým usnesením jsme se v tomto bodu zdrželi.

18.1 3 - Zimní stadion - dodávka a montáž obrazovek" v částce 3.000.000 Kč. Jedná se o další poměrně významnou částku na podporu aktivit spojených s hokejem přesto zastupitelé neobdrželi žádné podklady k tomuto nákupu a jeho potřebnosti. Tento bod jsme proto nepodpořili.

18.3 Hradečnice – nepodpořili jsme další asfaltování cest v hradeckých lesích - akce Hradečnice - v částce 5.669.500 Kč. Bližší důvody viz akce Písečnice – zápis z dubna 2014.

28 – Informační centrum 39 milionů navýšení

Nepodpořili jsme navýšení připravované akce výstavby nového Infocentra města (v prostorech bývalé čítárny) z 19 mil. na 39 000 000 Kč. Nejsme přesvědčeni o tom, že by tato akce byla prioritou města – jednak máme fungující informační centra již nyní a nepřijde nám, že by investice ve výši 39 mil. Kč měla nějaký zásadní přínos.

32 – Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové

Nejzásadnější bod červnového zastupitelstva a možná jeden z nejzásadnějších bodů (témat) celého současného zastupitelského období. Naši zastupitelé se velmi aktivně zapojili do procesu připomínkování a příprav pokynů pro zpracování a snažili se hájit a prosadit pro nás zásadní témata v územním plánování. Domníváme se, že odbor hlavního architekta přistoupil k procesu projednání s veřejností (setkání, diskuze, jednání na rámec zákonných povinností) nadstandardním způsobem. Oceňujeme také, že se připomínkami našeho klubu skutečně věcně zabýval. Ačkoliv se nám řada dílčích věcí (záměrů) v připravovaném územním plánu nelíbí, nebo nebylo zcela dosaženo námi prosazovaných úprav, tak při celkovém zhodnocení dosažení možného a právě i jako ocenění věcného a otevřeného přístupu jsme pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu podpořili. Více a podrobněji o konkrétních lokalitách v komentáři zde - http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zmena-pro-hradec-a-novy-uzemni-plan-hradce-kralove-7-7-2014

35 – Potvrzení podpory Hip Hop Kempu 2014 – na rozdíl od pana primátora si myslíme, že účastníci Hip Hop Kempu jsou pro Hradec Králové ekonomickým přínosem, nikoliv jen „přivažeči drog“ :)

41 - Finanční podpora veřejně prospěšným projektům v oblasti sociálních služeb v roce

Domníváme se, že hlasování paní Maclové, kdy sice oznámila svůj střet zájmů u grantů oblastní charity, ale následně pro poskytnutí podpory projektům Oblastní charity Hradec Králové hlasovala, sice odpovídá požadavkům zákonným, ale nikoliv mravním.

44 – Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty ulic

Nepodpořili jsme úpravu vyhlášky o udržování čistoty ulic, kterou náměstek primátora pan Soukup (ODS) prezentoval jako splnění úkolu, které mu uložilo zastupitelstvo k prověření řešení tématu toulavých, nemocných a zraněných koček na území města. Navržená úprava vyhlášky pouze a nepromyšleně zakazuje krmení všech zvířat na území města vyjma vodních ptáků a ptáků na krmítkách. Nikterak ale neplní zadání zastupitelstva z ledna 2014 (usnesení ZM/2014/1637) zpracovat návrh okamžitého i trvalého řešení včetně harmonogramu problematiky opuštěných koček a dalších zvířat včetně analýzy dopadů nového občanského zákoníku a to do dubnového jednání zastupitelstva.

48 - Změna účelu využití finančního příspěvku poskytnutého společnosti Mountfield HK a.s. na extraligu mužů v ledním hokeji – Opakovaně podobné body nepodporujeme, jelikož se jedná o nezákonnou nedovolenou veřejnou podporu, která je v rozporu s pravidly Evropské unie.

Mimořádné zastupitelstvo – červenec 2014

5.4 – Návrh na navýšení finančního příspěvku společnosti FC Hradec Králové, a.s., na vrcholový a výkonnostní sport a na rozšíření jeho využití - Nepodpořili jsme navýšení příspěvku společnosti FC Hradec Králov na Fotbalovou národní ligu a Synot ligu mužů na rok 2014 o 4.700.000 Kč na celkovou částku 13.700.000 Kč. Jednak bychom očekávali větší aktivitu managementu ve shánění soukromých sponzorů, dále dlouhodobě prosazujeme oddělení fotbalového klubu od města, které je se svými zástupci špatným hospodářem a limitním faktorem pro rozvoj fotbalového klubu. Dále jsme tento bod nepodpořili, jelikož se svou výší opět jedná o nezákonnou nedovolenou veřejnou podporu, která je v rozporu s pravidly Evropské unie.

9. - Dohoda o narovnání se společností ICZ a.s. - Opět ukázka netransparentního rozhodování ve městě. Tento bod byl na program zastupitelstva doplněn s podklady až večer den před mimořádným zastupitelstvem. Vzhledem ke způsobu předkládání podkladů na poslední chvíli a nestandardně na mimořádné zastupitelstvo jsme ve věci odpuštění pokuty ve výši 1 500 000 Kč zdrželi hlasování.

Přečteno: 2870x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna