Kandidáti

(10) MUDr. Jiří Zajíc

MUDr. Jiří Zajíc

52 let, Slezské Předměstí, bez politické příslušnosti
vedoucí lékař JIP FNHK a odborný asistent LF UK Hradec Králové

V rámci svého zaměstnání se denně setkávám s problémy seniorů zejména z oblasti zdravotní a sociální. Mám znalosti o fungování terénních pečovatelských služeb, které by měly zajistit návrat seniorů do domácího prostředí, setrvání v něm a udržení jejich soběstačnosti.

Podílím se na pregraduální i postgraduální výuce lékařů a zdravotních sester včetně zahraničních studentů. Kontakt s těmito lidmi člověka obohacuje o poznání jejich problémů a cest k jejich řešení. Poučná je i diskuse se zahraničními studenty z různých zemí s různým společenským zřízením.

Zvolení do celostátního výboru odborné lékařské společnosti mě umožňuje účastnit se připomínkování zákonných norem, překládaných k projednání zákonodárným orgánům ČR. Výsledná podoba těchto zákonů je bohužel mnohdy ovlivněna různými politickými vlivy a zájmovými skupinami.

Využít mohu i své znalosti z působení v tělovýchově, jež je důležitou součástí volnočasových aktivit. U mládeže je zároveň jednou z metod prevence nežádoucích společenských jevů.

Mám možnost „nahlížet přes rameno“ do chodu malé firmy. Vím o problémech drobných podnikatelů, jejich boji s přebujelou byrokracií, nesmyslnými předpisy vymýšlenými „od zeleného stolu“ lidmi s minimem praktických zkušeností.

Zkušenosti ve veřejném dění:

2011 – dosud: člen sportovní komise Rady města Hradce Králové

2011 - dosud: člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti (ČGGS) České lékařské společnosti J.E. Purkyně

2008 - dosud: spolupráce se stáními orgány (krajský úřad) při zpracování plánů péče o chráněná území

1990 - dosud: různé funkce v tělovýchově (předseda výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu Hradec Králové, člen odboru sportu Sokolské župy Orlické)

od roku 1982: aktivní účast na řadě akcí v rámci hnutí Brontosaurus, práce v Českém svazu ochránců přírody (výbor základní organizace, okresní výbor), spolupráce se zemědělskými a lesnickými podniky (včetně Městských lesů HK) při ochraně polních kultur a lesních porostů pomocí metod biologické ochrany, popularizace metod biologické ochrany - publikace, přednášková činnost včetně mezinárodní (Ost-West Symposium, Heidelberg)

Přečteno: 3469x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna