Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 25. 3. 2014

V článku najdete komentář k bodům březnového zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové (v únoru se samostatné zasedání zastupitelstva nekonalo) a hlasování zastupitelů Změny pro Hradec. Na tomto jednání byli přítomni dva naši zastupitelé (Zastupitel Martin Hanousek byl omluven). Na programu bylo celkem 57 bodů.

Z důležitých a zajímavějších bodů březnového zastupitelstva vybíráme:

Bod 10. Změna jednacího řádu zastupitelstva města. Jednalo se o jeden z klíčových bodů březnového zastupitelstva. Zastupitelé Změny pro Hradec navrhli několik pozměňujících návrhů směrem k větší otevřenosti zastupitelstva vůči veřejnosti a směrem k lepšímu poskytování informací a podkladů zastupitelům k projednávaným bodům. Jednalo se o následující úpravy:

1. Aby zastupitelé dostávali vždy k dispozici znalecké posudky k prodávaným nebo jinak převáděným nemovitostem. Nejasnosti kolem oprávněnosti cen prodávaných nemovitostí a nemožnost jejich ověření jsme kritizovali mnohokrát. Tento náš návrh byl zastupitelstvem přijat.

2. Aby důvodové zprávy a další podklady k projednávaným bodům byly zveřejňovány na internetu a veřejnost tak měla představu, o čem zastupitelé jednají. Samozřejmě náš návrh byl podmíněn respektováním ochrany osobních údajů. Často jsme dotazováni občany na různé záležitosti a kauzy a veřejná dostupnost podkladů by usnadnila život jak občanům, tak zastupitelům. Tento náš zásadní návrh nebyl zastupitelstvem přijat – pro hlasovalo pouze 14 zastupitelů. Jak kdo hlasoval, najdete zde. Proti zveřejňování podkladů byli nepřekvapivě zejména zastupitelé HDK a ODS.

3. Aby usnesení zastupitelstva byla i nadále zveřejňována v elektronické podobě na internetových stránkách magistrátu města a v písemné podobě na úřední desce magistrátu města do 10 kalendářních dnů od konání příslušného zastupitelstva města (toto ustanovení stávajícího jednacího řádu navrhoval předkladatel zrušit). Tento náš návrh byl zastupitelstvem přijat.

Bod 13.1 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Svinary. V tomto bodu bylo navrženo prodat objekt zrekonstruované hájovny ve Svinarech. Tento objekt byl rekonstruován teprve nedávno za cenu 5 milionů Kč. Jeho cena podle znaleckého posudku činí 4.472.000 Kč. To však nebránilo vedení města a majetkového odboru v tom, navrhnout prodej za cenu dle „nejvyšší nabídky“, která činila 3.399.000,- Kč. Takovéto hospodaření s majetkem města považujeme za vyloženou lumpárnu a důrazně jsme proti navrhované transakci vystoupili. Zastupitelé prodej naštěstí neschválili. Považujeme za vhodné, aby se město pokusilo najít vhodné využití pro tento objekt, do kterého nainvestovalo značné prostředky – např. pro sociální účely apod., pokud to nebude možné, pak hledat cesty k prodeji za odpovídající cenu.

Bod 13.4 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Slezské Předměstí. Zde šlo o prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemky současného parčíku vedle hotelu Alessandria, který chce majitel objektu hotelu zastavět. Proti jsou místní obyvatelé, kteří se před časem obrátili na zastupitelstvo s peticí. Prodloužení bylo navrženo o 2 roky do července 2016. Změna pro Hradec s tímto záměrem zásadně nesouhlasí. Nicméně jako určitý kompromis jsme navrhli prodloužení o rok do roku 2015, což je doba, která by stačila na to, aby se ukázalo, zda je tento projekt průchodný či nikoliv. Tento náš návrh bohužel nebyl zastupitelstvem přijat. V hlasování o prodloužení o 2 roky jsme se postavili jednoznačně proti a návrh prošel koaličními hlasy. Změna pro Hradec je pro zachování veřejné zeleně na této ploše.

Bod 18.2 Správa majetku města - výkup nemovitostí, ZVU a. s., k. ú. Kukleny. Předmětem byl návrh na výkup zanedbaného pozemku na okraji průmyslového areálu ZVÚ v Kuklenách pro účely zřízení dětského hřiště. Cena výkupu byla 1.500 Kč/m2, celkově 2.156.000,- Kč. Ačkoliv vybudování kvalitního dětského hřiště v Kuklenách jednoznačně podporujeme, tento pozemek v těsném sousedství průmyslového areálu, navíc za uvedenou velmi vysokou cenu považujeme za zcela nevhodný. Je škoda, že dětské hřiště nebylo navrženo např. jako součást některého z nově připravovaných kuklenských parků. Tento výkup jsme skutečně podpořit nemohli.

Bod 22 Správa majetku města - dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. V tomto bodě zastupitelstvo rozhodovalo o prodloužení smlouvy s uvedeným developerem, neboť ten nebyl schopen dosud (od roku 2008) stavbu obchodního centra AUPARK Koruna protlačit a zahájit. Byla tak jedinečná možnost z uvedeného záměru se vyvázat. Zastupitelé Změny pro Hradec navrhli opět jako kompromis (který by měl šanci zastupitelstvem projít) snížení doby, o níž se měla smlouva prodloužit (investor by tak získal poslední možnost se stavbou během několika měsíců pohnout), nicméně tento návrh podpořilo pouze 10 zastupitelů. Místo toho byla smlouva zastupitelstvem prodloužena až do roku 2017. Často slýcháme námitky, že uvedený prostor je potřeba zastavět, že je nevzhledný a že nové obchodní centrum bude lepší než divoké panelové parkoviště, které je v místě nyní. My říkáme: Ano, uvedený prostor je nepochybně určen k zastavění, ale město by ho mělo využít k bohulibějším účelům (jde skutečně o jedny z posledních volných stavebních pozemků v centru města) než je další obchodní centrum. O využití a charakteru zástavby by, dle našeho názoru, měla rozhodnout otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

Zde jsou protokoly o hlasování k tomuto bodu:

Hlasování zastupitelů Změny pro Hradec v ostatních bodech březnového zasedání zastupitelstva města (protokoly o hlasování), zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete na stránkách magistrátu.

 

Autor: Adam Záruba

Přečteno: 2515x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna