Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva dne 24. května 2016

V článku najdete, jak jsme hlasovali na květnovém zasedání Zastupitelstva města Hradce Králové.

Na květnovém zastupitelstvu byly tyto zajímavé body.

4 – písemnosti Koutníkova ulice
Opětovně jsme chtěli pomoci lidem z Koutníkovy ulice v tom, aby měli od města jasnější představu o časovém plánu a postupu města v záměru zbořit jejich nemovitosti v rámci záměru na rozšíření ulice. Návrh Adama Záruby na doplnění odpovědi občanům neprošel:

http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0008.html

Myslíme si, že by mělo město dlouhodobě vytvářet rezervy v náhradních pozemcích, nemovitostech i jiných možnostech pro obyvatele a stejně tak jasný dlouhodobý plán realizace, aby obyvatelé domů určených k demolici nežili v dlouhodobé nejistotě.

8.2 - Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 51/72 k pozemku stp. č. 897, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 806 v k. ú. Hradec Králové.
U bodu jsme vznesli dotazy k problematice záměru směny této nemovistosti za nemovistosti důležité k realizaci prostranství u bývalé koželužny v Kuklenách, což nebylo v důvodové zprávě popsáno. Pro nejasnosti jsme se zdrželi – bod prošel 23 pro – 8 se zdrželo – 5 proti.

Zvukový záznam – bod 8.2: http://web2.mmhk.cz/zm/2016/18/HerSie/HerSieHtml5.html

Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0017.html

 

8.3 – Centrum Čínské medicíny - prodej, pronájem, právo provedení stavby

Zdrželi jsme se v hlasování, jelikož máme mj. pochybnosti o smlouvě, stejně jako právní oddělení. V kupní smlouvě je ale pouze uvedeno, že na pozemku vznikne stavba zdravotnického zařízení, stavba není v kupní smlouvě nijak blíže specifikována, ani není uvedeno, do jakého data

bude postavena a zkolaudována, kupující je dále oprávněn tento souhlas (bez jakéhokoliv dalšího souhlasu města) převést na jakýkoliv další subjekt. Takový postup je sice možný, ale není standardní, obvykle je blíže sjednáno, jak bude stavba vypadat, souhlas je časově omezen a nelze ho bez vědomí města převést.

Také již nyní se diskutuje o tom, že stavbu by měl skutečně realizovat někdo jiný, než Fakultní nemocnice HK, investorem a stavebníkem by měl být jakýsi nadační fond, který by měl být pro realizaci stavby založen. Fond dosud založen nebyl. I pro tuto netransparentnost jsme smlouvy nepodpořili.

Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0018.html

 

8.6 – Parkovací dům u nemocnice – prodej pozemků - Správa majetku města - prodej nemovitosti, k. ú. Nový Hradec Králové -

Podpořili jsme záměr na zveřejnění podmínek výběrového řízení na prodej pozemků pro vznik parkovacího domu u nemocnice, což je záměr, který řadu let podporujeme. Město Hradec Králové ani Fakultní nemocnice Hradec Králové nebyly několik let schopny daný dům zrealizovat a věc se vrací v zásadě na začátek, kdy dům chtěl postavit soukromý investor. Nyní bude vypsáno výběrové řízení na prodej pozemků. Chceme, aby nebyla rozhodující jen cena, proto náš zastupitel Martin Hanousek navrhl, aby při výběru nabídky bylo posíleno hodnotící kritérium architektonického řešení na úkor posuzování pouze ceny (návrh prošel): http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0020.html

Dále navrhl, aby ve výběrové komisi byl i zástupce opozice, s návrhem Adama Záruby – návrh prošel – hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0021.html

 

10 – Směna nemovitostí RiegerPlaza (Černigov)

Nepodpořili jsme směnu nemovitostí pro záměr Rieger Plaza, jehož součástí je záměr na zboření hotelu Černigov. Směna prošla 25 hlasy – proti bylo 5 zastupitelů, 4 se zdrželi. Protokol o hlasování zde: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0025.html

 

11.2 – Nájem Vrbenského kasárny – Přírodovědné muzeum

Podpořili jsme záměr pronajmout (a možná i výhledově bezplatně převést) Vrbenského kasárny Královéhradeckému kraji (především) pro účely Muzea východních Čech s uvažovanou možností zřízení Přírodovědného muzea. Po mnohaleté neschopnosti města (viz naše předchozí zápisy) najít vhodné využití objektu Vrbenského kasáren (včetně hrozeb prodeje objektu) jsme velmi rádi tento záměr podpořili.

11.3 – Dodatky dohody o narovnání se společností Královští lvi Hradec Králové a.s.,

Stejně jako na minulých zastupitelstvech jsme se zdrželi – situace kolem hokejového klubu, soudních sporů je pro nás zcela nepřehledná.

Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0028.html

 

17 – Zdvoukolejnění trati Opatovice nad Labem – Hradec Králové

Zdvoukolejnění trati do Pardubic jednoznačně podporujeme, mělo by však být provedeno maximálně šetrně ke svému okolí. Podpořili jsme usnesení, aby při projektování bylo dbáno mj. Na hodnoty aleje Kaštanka.

 

18 a 19 – Všesportovní stadion – 0. etapa – Podpořili jsme zařazení akce stavebních úprav Všesportovního stadionu (tzv. 0. etapu přestavby) tak, aby stadion splňoval požadavky na hrání první ligy. Předpokládané náklady jsou 7 800 000 Kč. Pozoruhodný je v tomto bodu střet zájmů pana Ing. Novotného, který má na starosti posuzování regulí stadionů a stejně tak byl i zpracovatelem dokumentace, aby tyto regule byly naplněny. Prostředí fotbalové asociace je pozoruhodné :)

 

24 – Individuální žádost o dotaci – Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.

Bod předkládán k zamítnutí paní Maclovou. Zamítnutí podpořil i pan Žďánský. Aktivně jsme se postavili proti neposkytnutí dotace pro rok 2016 organizaci Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. Velmi nestandardní přístup vedení města a některých členů Sociálně-zdravotní komise v nás vyvolává dojem, že je uměle bráněno vstupu některých konkurenčních organizací do systému poskytování sociální péče v Hradci Králové. Domníváme se, že by město mělo být otevřenější a mělo podporovat smysluplné projekty, proto bychom danou žádost podpořili.

Více v záznamu: bod 24 - http://web2.mmhk.cz/zm/2016/18/HerSie/HerSieHtml5.html

 

25 – Změna výše vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby pro Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. pro rok 2016

Tento bod jsme nepodpořili. „Vyvedená“ rekonstrukce námi kritizovaného Infocentra Hradec Králové a i poněkud velkorysá rekonstrukce Bílé věže přináší další a další náklady. Žádost HKVS byla podána na základě vyhodnocení energetické náročnosti provozu obou objektů. Bylo zjištěno, že roční náklady na energie a servis techniky ročně narostly o 1 587 770 Kč!!! Součástí hlasování byl i jednorázový příspěvek na rok 2016 ve výši cca 1 milion na čištění techniky, skleněného modelu aj. Domníváme se, že by rekonstrukce objektů města měly být dělány udržitelně a účelně a s ohledem na provozní náklady, což se u stavby Infocentra a rekonstrukce Bílé věže nepovedlo.

Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/18/0045.html

 

 

 

 

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 1902x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna