Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva konaného dne 21. června 2016

Červnové zasedání zastupitelstva mělo celkem 51 bodů. Přítomni byli oba naši zastupitelé. Na něj navazovalo ještě mimořádné jednání zastupitelstva konané dne 23. srpna 2016, které zahrnovalo 6 bodů. Z důležitých či zajímavých bodů vybíráme následující.

Bod 12.1 Správa majetku města - prodloužení smluvních vztahů, k. ú. Slezské Předměstí. V tomto bodě byla prodlužována smlouva o prodeji pozemků pro záměr přístavby hotelu Alessandria na místě současného parku vedle polikliniky 2. Tento záměr má v současné době skluz. S uvedenou stavbou na úkor zeleně dlouhodobě nesouhlasíme, a proto jsme hlasovali proti prodloužení smluv. Domníváme se, že když nebyl investor schopen se stavbou včas započít, byla to vhodná příležitost nechat smluvní termíny vypršet, záměr přehodnotit a ponechat v tomto exponovaném místě veřejnou zeleň.

Bod 13.2 Správa majetku města - výkup nemovitostí, k. ú. Pražské Předměstí. Jednalo se o výkup pozemků pro stavbu komunikace a cyklostezky v území Hradubická od developerské firmy Lettenmayer. Celková výměra vykupovaných pozemků činila 5.728 m2, a vykupováno bylo za cenu 15.465.600,- Kč, což je cena 2.700,- Kč za 1 m2. Tato cena je, dle našeho názoru, naprosto nehorázná a absolutně se vymyká cenám, za které jsou pro podobné účely vykupovány pozemky na jiných místech a od jiných vlastníků - obvykle město vykupuje pozemky pro komunikace za cenu 480 Kč/m2 a např. v předchozím bodě 13.1 byly za tuto cenu vykoupeny pozemky pod komunikací v ulici Topolová na Slezském Předměstí od fyzické osoby. Jediné zdůvodnění pro takto vysokou cenu bylo to, že v roce 2000 byly pozemky v této lokalitě uvedenému investorovi prodány za tutéž cenu. Zde se ale domníváme, že v roce 2000 byl prodán komplex stavebních pozemků, na kterých firma následně vydělala realizací obchodního centra, zatímco nyní město vykupuje pozemky, na kterých postaví komunikace pro obsluhu těchto obchodních center (tyto komunikace bude následně na své náklady udržovat, zatímco prospěch z toho budou mít zejména majitelé a provozovatelé obchodů), čili nemůže se jednat o srovnatelnou situaci. Tento obchod považujeme za jednu z největších lumpáren letošního roku a jednoznačně jsme se postavili proti.

Bod 16.1 Správa majetku města - pronájem, právo provedení stavby a služebnost inženýrských sítí, k. ú. Nový Hradec Králové. Po několika letech se znovu objevil na scéně záměr bytového komplexu PILOT 1 v Mandysově ulici, proti kterému se postavili místní obyvatelé. V minulosti došlo k určité dohodě mezi městem, investorem a místními obyvateli. Tato dohoda však nebyla ze strany města ani investora dodržena. Z tohoto důvodu nemůžeme souhlasit s tím, aby uvedený záměr byl dále připravován, jako by se nic nestalo. Z tohoto důvodu jsme hlasovali rovněž proti schválení uvedeného pronájmu a dalších práv k realizaci stavby. Bohužel byla tato věc rovněž schválena.

Bod 16.3 Správa majetku města - právo stavby v k. ú. Pouchov a k. ú. Rusek. Bod se týkal hangárů č. 519 a 520 na letišti (viz obrázek), které má zájem odkoupit letecká společnost DSA a následně je rekonstruovat. Místo odprodeje bylo navrženo vedením města situaci vyřešit tzv. právem stavby (novinka v právním řádu ČR) na 30 let, firma požadovala právo na 50 let (obecně máme k takto dlouhým lhůtám značně rezervovaný postoj). Bohužel podklady k této důležité a právně složité záležitosti byly zastupitelstvu poskytnuty na poslední chvíli a situace se ukázala být v diskusi, která probíhala na zastupitelstvu, docela nepřehlednou. Z toho důvodu nám nezbylo, než hlasování bojkotovat (tj. nehlasovali jsme). Takto postupujeme v případech, kdy je nějaký zásadní bod v rozporu s jednacím řádem předložen dodatečně nebo k němu nejsou odpovídající podklady. Rovněž zůstala v tomto případě určitá pachuť z minulosti, kdy bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo následně zrušeno, když nejvyšší nabídku na odkup hangáru podala jiná firma. Ačkoliv využití letiště leteckými firmami a rekonstrukce zdejších objektů a infrastruktury jednoznačně podporujeme, v tomto případě se nedalo zodpovědně postupovat jiným způsobem, než jaký jsme zvolili.

Bod 49 Zpráva o změnách v dokumentaci pro územní řízení a pro stavební povolení stavby dálnice D 11 (úseku 1106/1 „MÚK KUKLENY – MÚK PLOTIŠTĚ“). Bod navazoval na květnové zasedání zastupitelstva, kde byly na základě podnětu místních občanů ze Svobodných dvorů řešeny rozpory mezi původním řešením plánované dálnice D11 na území města, které bylo prověřeno procesem hodnocení vlivů na životní prostředí a řešením aktuálně navrhovaným. Změny řešení dálnice byly motivovány pravděpodobně finančními úsporami, nicméně znamenají horší dopady na prostupnost území a životní prostředí. Na červnovém zasedání byly představeny rozdíly mezi řešeními v dokumentaci pro územní rozhodnutí a v dokumentaci pro stavební povolení. V tomto bodě bylo uloženo hlavnímu architektovi zpracovat návrh optimalizovaného řešení z hlediska zmírnění negativních dopadů stavby D11 na přilehlé městské části Hradce Králové a primátorovi bylo uloženo jednat s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí „…s požadavkem na jeho zapracování do dokumentace pro stavební povolení z důvodu dosažení minimalizace negativních dopadů provedených změn v projektové dokumentaci, a tím i předpokládaného zajištění souladu s původním posouzením vlivu na životní prostředí EIA“. Toto usnesení, které prošlo jednohlasně, jsme podpořili. Snad se tedy podaří alespoň zmírnit dopady dálnice na její okolí.

V dalších bodech červnového zastupitelstva byly projednávány většinou nekontroverzní záležitosti, z nichž většinu naši zastupitelé podpořili v navrhované podobě. Řada bodů se týkala výsledků hospodaření kulturních organizací města a svazků obcí, v nichž je město členem. Část bodů se věnovala dotacím a grantům poskytovaných městem různým organizacím (v oblasti kultury a sportu či cestovního ruchu). Zde v převážné většině případů respektujeme doporučení komisí Rady města (pouze některé z našeho pohledu přemrštěné dotace v oblasti sportu dlouhodobě nepodporujeme). Protokoly o hlasování, zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete na stránkách magistrátu.

Mimořádné zastupitelstvo konané 23. srpna 2016 pak řešilo zejm. majetkové body – důležitý byl záměr bezúplatného převodu Vrbenského kasáren na Královéhradecký kraj či schválení výběrového řízení na stavbu "Obnova základní umělecké školy Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih Hradec Králové - stavební práce". Tyto body jsme podpořili.

Autor: Adam Záruba

Přečteno: 1152x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna