Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva konaného dne 20. prosince 2016

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2016 mělo 49 bodů. Přítomni byli oba naši zastupitelé. Z důležitých či zajímavých bodů vybíráme následující.

Bod 2. Zpráva z výboru kontrolního konaného dne 05. 12. 2016. Zpráva z kontrolního výboru obsahovala mj. závěr z kontroly zákonnosti tzv. Kodexu Radnice, kterým byla výrazně omezena zákonem zaručená možnost publikování příspěvků zastupitelů ve zpravodaji Radnice. Příspěvky může zastupitel dle Kodexu publikovat nejvýše 4 za rok v celkovém rozsahu max. 4000 znaků vč. mezer. Domníváme se, že takovýto rozsah je zcela nedostatečný. Jednoznačnou odpověď nedává ani závěr kontroly kontrolního výboru. Tento výbor se nakonec hlasováním usnesl, že Kodex je v souladu se zákonem, nicméně tento názor není mezi členy výboru jednoznačný. Odpověď na otázky zákonnosti pravděpodobně dá až praxe a rozsudky soudů, ať už v případě Hradce Králové popř. jiných obcí, až nastane první konflikt ohledně četnosti či rozsahu publikovaných příspěvků.

Bod 9. Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 a rozpočtový výhled na léta 2018-2022. K návrhu rozpočtu jsme zaujali stejné stanovisko (tj. nesouhlasné) jako v minulých letech, a to ze stejných důvodů jako v minulosti (tj. výrazně podceněných kapitálových výdajů za účelem opticky příznivě vypadající rozpočtové bilance a praktické nemožnosti ovlivnit podobu rozpočtu – v minulosti nikdy nebyla respektována žádná z našich připomínek).

Bod 14.2 Správa majetku města - prodej, pronájem a právo provedení stavby, k. ú. Nový Hradec Králové. Bod se týkal opět starého známého záměru Pilot 1 (2 obytné domy v Mandysově ulici na místě parčíku a dětského hřiště). Jednalo se o opakované hlasování poté, co tento návrh nebyl schválen na zářijovém zastupitelstvu (podrobnosti jsme uvedli v komentářích k zářijovému zasedání). V mezidobí proběhlo z našeho podnětu jednání mezi orgány města, investorem a místními obyvateli. Zde bylo dohodnuto, že objekt zasahující blíže ke stávajícímu domu bude upraven (spíše kosmeticky) odsunutím posledního podlaží a že peníze, které město utrží za prodej, budou přednostně využity pro přípravu řešení kritické situace s parkováním vozidel v dané lokalitě (budou zahájeny přípravné práce na parkovacím domě v přilehlé ulici Pod Zámečkem). Toto bylo nakonec zaneseno i do schvalovaného usnesení. Jedná se o velmi nesymetrický kompromis a značný ústupek ze strany místních obyvatel, kteří tuto stavbu v těsné blízkosti nechtěli vůbec. Vzhledem k dosažené velmi křehké dohodě jsme návrh v diskusi nerozporovali, nicméně jsme jej nepodpořili (zdrželi jsme se hlasování), protože si stále myslíme, že tato stavba sem v navrhované podobě nepatří…

Bod 19. Správa majetku města - právo provést stavbu. Jedná se o kontroverzní stavbu Centra Mileta v lokalitě Mileta na Moravském Předměstí, jejíž součástí je objekt Kauflandu. Vzhledem ke zdržení stavby byly v tomto bodu prodlužovány již dříve uzavřené smlouvy. Naši zastupitelé se v této věci zdrželi hlasování právě z důvodu již mnohokrát publikované kontroverznosti tohoto záměru.

Bod 24. Areál Vrbenského a Gayerových kasáren PD - zařazení finančních prostředků. Revitalizace areálu Vrbenského a Gayerových kasáren je naší dlouhodobou prioritou, proto jsme uvítali další fázi přípravných prací. V tomto bodu jsme podpořili uvolnění finančních prostředků ve výši 1,5 mil. na přípravu projektové dokumentace pro revitalizaci areálu a koordinaci všech záměrů v území (parkovací dům, rekonstrukce kasárenských objektů pro muzeum, rekonstrukce parteru a inženýrských sítí apod.).

Bod 26. Vyjádření obce ke změně územního rozhodnutí pro záměr AUPARK Hradec Králové – Multifunkční centrum a parkovací dům společnosti HB REAVIS MANAGEMENT CZ, spol. s r.o. Zastupitelstvo města rozhodovalo o tom, zda město bude souhlasit s provedením stavebních úprav objektu obchodního centra Aupark. Tyto stavební úpravy budou spočívat ve vybudování konstrukcí, jež mají zakrýt objekty vzduchotechniky, které jsou výrazným a negativně pociťovaným prvkem budovy obchodního centra. Nabobtnání a zduření technologických součástí na střechách bylo vyvoláno údajnou potřebou změny technologií oproti původnímu návrhu – pokud je nám známo, tak na tyto změny v projektu se zastupitelstva nikdo neptal. Až najednou nyní si pánové z developerské firmy vzpomněli na město a zastupitelstvo je postaveno před hotovou věc a může „si vybrat“ ze dvou možností – buď vyhoví a nevzhledné technologické součásti budou zakryty esteticky pojatými konstrukcemi ve stylu jakési Potěmkinovy vesnice nebo nevyhoví a dominantou v průhledu Gočárovy třídy zůstanou hnusné slepence plechových krabic a trubek na střeše Auparku. Jedinou reálnou alternativou tak zůstává odsouhlasit navrhované změny. Celou tuto záležitost považujeme za šarádu, jež korunuje zoufalství celého projektu Auparku, a které se nehodláme účastnit. Proto jsme se rozhodli v tomto případě zdržet hlasování.

Bod 29. Petice za legální a bezpečné semafory pro cyklisty v Hradci Králové. Na pořadu jednání prosincového zastupitelstva byla také Petice za legální a bezpečné semafory pro cyklisty v Hradci Králové. Základním obsahem Petice je požadavek, aby semafory pro cyklisty byly neodkladně uvedeny do stavu, který je v souladu s platnou vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Požadováno je, aby na 10 světelně řízených křižovatkách (zejm. na II. okruhu) byly odstraněny stávající tříbarevné matoucí semafory pro cyklisty umístěné před cyklistickými přejezdy a byly nahrazeny dvoubarevnými semafory umístěnými za pozemní komunikací. Důvodem požadavku je stávající matoucí a nebezpečné řešení současných semaforů pro cyklisty a zejména účinnost zmiňované vyhlášky č. 294/2015 Sb., která požadavek petentů od 1. 1. 2016 umožňuje a definuje.

Petice byla projednána v orgánech města a s Policií ČR a bohužel se ukazuje, že na řešení problému s nebezpečnými semafory si budeme muset počkat ještě nejméně 2 roky do doby realizace tzv. inteligentního dopravního systému (IDS), v rámci kterého bude vyměněna stávající zastaralá světelná signalizace. Citujeme z důvodové zprávy, jak je s peticí naloženo: „Obsah Petice byl projednán na listopadovém jednání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti s následujícím závěrem: Pracovní skupina upozornila, že k aktuální problematice užití dvoubarevné soustavy pro chodce a cyklisty na řízených přechodech a přejezdech dle nové legislativy (vyhl. č. 294/2015 Sb.) proběhla 18. 2. 2016 schůzka za účasti všech příslušně dotčených subjektů. Ze závěru vyplynulo, že požadovaná změna je možná, ale za podmínky řešit celkem všech 10 řízených křižovatek najednou s nutnými softwarovými zásahy a případně stavebními úpravami. Celkové odhadnuté náklady se z důvodu zastaralosti systému řízení semaforů a nutnosti jejich kompletní výměny pohybují v intencích 3,5 - 4 mil. Kč pouze za technologii s tím, je nutné uvažovat s dalšími náklady na investorskou přípravu, stavební práce, apod. S odkazem na přípravu komplexního řešení v rámci akce „Inteligentní dopravní systém“ (IDS) uvažované v období 2019-2021, která se týká celého města Hradec Králové, by bylo možné požadovanou výměnu semaforů pro cyklisty v návaznosti na projekt IDS považovat jako zmařenou investici. Pracovní skupina konstatovala, že aktuální stav světelné signalizace pro cyklisty na území města HK není ideální, ale současně není nelegální a není příčinou dopravních nehod (dle údajů policie ČR). Pracovní skupina doporučuje realizovat úpravy křižovatek až v rámci projektu IDS, který je v současné době ve stadiu projednávání studie proveditelnosti. Pracovní skupina požaduje všechny úpravy na světelné signalizaci pro cyklisty zapracovat do projektu IDS a k současnému stavu řešení semaforů pro cyklisty zažádat o stanoviska dopravně bezpečnostních orgánů. OHA zažádá o písemná stanoviska dopravně bezpečnostních orgánů a zkontroluje zapracování těchto požadavků cyklodopravy do studie IDS.“.

Ačkoliv nejsme s tímto stavem spokojeni, nezbylo, než uvedené skutečnosti a termíny respektovat. Odpověď na petici v tomto smyslu jsme tedy nakonec podpořili.

V dalších bodech byly projednávány tradičně nekontroverzní záležitosti, z nichž většinu naši zastupitelé podpořili v navrhované podobě. Z dalších rozvojových projektů města byla projednávána např. nová trolejbusová trať z Brněnské ulice na konečnou Pod Strání, obnova lávky u Kozlovky na Benešově třídě či příjezdová komunikace ke sportovnímu areálu DTJ na Pražském Předměstí. Řada bodů se týkala dotací a grantů poskytovaných městem různým organizacím (v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, památkové péče nebo sociálních služeb). Zde v převážné většině případů respektujeme doporučení komisí Rady města. Protokoly o hlasování, zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete na stránkách magistrátu.

Autor: Adam Záruba

Přečteno: 1226x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna