fbpx

Doprava a bezpečnost ve městě

Doprava a bezpečnost ve městě

Podpora šetrných druhů dopravy

 • Budeme podporovat systematické budování a propojování cyklostezek a zlepšování podmínek pro cyklisty ve městě, včetně realizace potřebné Prioritou je zejména řešení nebezpečných úseků cyklistické dopravy ve městě (např. vybudování cyklostezky v ulici Bratří Štefanů od Stoleté do Svinar, cyklistické stezky z centra města přes Věkoše k letišti, napojení Slatiny, cyklistické napojení Kuklen a Březhradu, úpravy Malšovického nadjezdu pro bezpečný průjezd cyklistů aj.).
 • Tam, kde to bude vhodné, budeme podporovat obousměrné zprůjezdnění jednosměrných silnic a zlepšení průjezdnosti města pro cyklisty (např. změnou značení jednosměrných silnic tak, aby cyklisté mohli jet skutečně nejkratší cestu apod.).
 • Za klíčovou považujeme rovněž podporu a zvyšování zájmu obyvatel o využití městské hromadné dopravy jakožto vůči životnímu prostředí příznivého způsobu dopravy – zejména zvyšováním kultury cestování, lepší četností a návazností spojů, optimalizací tras MHD a udržení atraktivní ceny jízdného.
 • Velkou pozornost chceme věnovat rekonstrukcím a výstavbě chybějících úseků chodníků. Zvážíme možnost rozšíření pěších zón ve městě. Při rekonstrukcích veřejných prostranství (chodníků, ulic, náměstí) chceme klást důraz na kvalitu povrchů z hlediska potřeb starších a handicapovaných občanů, osob s kočárky i cyklistů.
 • Budeme dále podporovat systém sdílených kol a jeho rozšíření o sdílená elektrokola.

Bezpečnost dopravy

 • Bezpečně do školy – pěšky, na kole, autobusem – cíleně se zaměříme na to, aby byla zmapována nebezpečná místa v okolí škol a byla provedena aktivní opatření na zlepšení bezpečnosti a dostupnosti ekologicky šetrné dopravy do škol včetně pěší.
 • U nových staveb budeme vyžadovat provádění bezpečnostních auditů z pohledu pěší a cyklistické dopravy.

Rozvoj, obnova a zklidňování komunikací ve městě

 • Hradec Králové nemá náměstka pro dopravu! Žádný z náměstků města nemá v gesci dopravu. To je absurdní situace, kterou chceme změnit. Stejně tak podpoříme vznik koncepčního dopravní útvaru Magistrátu města Hradce Králové.
 • Podpoříme projekty na podporu spolujízdy (carpooling) při pravidelném dojíždění do práce a škol.
 • Zásadní prioritou je pro nás obnova revitalizace Benešovy třídy na Moravském Předměstí, včetně přestavby úseku od vyústění Domečkovy ulice po napojení Hradecké ulice s postupným snížením náspu. Změně pro Hradec a Zeleným se podařilo iniciovat a prosadit obnovu veřejného prostoru (Madysova, Kejzlarova). Je však třeba revidovat projekt rekonstrukce celé Benešovy třídy, aby byl finančně reálný a realizovatelný, co nejdříve. Bezodkladně je třeba řešit havarijní situace a nejhorší místa ve veřejném prostoru již nyní.
 • Naší prioritou jsou rekonstrukce zanedbaných komunikací ve městě. Zejména těch s prašným nebo zdevastovaným povrchem (Zámostí ) Rekonstrukce ulic budou navrhovány maximálně citlivě s důrazem na charakter místa, zeleň a adaptaci na klimatickou změnu (zejm. nakládání s dešťovými vodami).
 • Za klíčové považujeme řešení kritické dopravní situace v Kuklenách a zklidnění Zelené a Pražské ulice. Vhodné řešení je třeba hledat v součinnosti odborníků a místních obyvatel.
 • Pozornost chceme věnovat také dopravní situaci v oblasti Věkoš a Pouchova, jež jsou nadměrně zatěžovány nákladní dopravou do skladištní oblasti a na letiště. Podpoříme proto také přípravu obchvatu Věkoš pro odvedení dopravy směřující na letiště z obytné zástavby a přeložky Kladské ulice, která by se měla stát hlavní přístupovou komunikací do skladištní oblasti (do doby zprovoznění Severní tangenty), včetně následného zklidnění Pouchovské ulice.
 • Podporujeme projekt zdvoukolejnění trati Hradec Králové – Pardubice. Budeme však podporovat rovné jednání s místními obyvateli, snížení dopadů na životní prostředí, realizaci náhradní zeleně v této lokalitě. Budeme nadále prosazovat vypuštění nevhodně umístěného podchodu pro pěší a cyklisty a podpoříme realizaci úrovňového křížení pro všechny typy místní dopravy včetně pěší v křížení Kuklenská – Kuklenská. Budeme se zasazovat o to, aby ulice Kuklenská nebyla zkratkou sjezdu z dálnice, ale komunikací čistě pro místní dopravu.
 • Stejně tak podporujeme realizaci zdvoukolejnění železnice ve směru Hradec Králové – Jaroměř a Velký Osek – HK – Třebechovice.
 •  Podporujeme přípravu vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Wrocław a stanice VRT Hradec Králové.
 • „Jižní spojku“ podpoříme v úsporné dvoupruhové variantě mezi křižovatkou Bláhovka v Kuklenách a Hradubickou silnicí. S realizací úseku Hradubická (Rašínova třída) – Třebeš (Zborovská ulice) zásadně nesouhlasíme z důvodu jeho vážného rozporu s ochranou přírodních a krajinných hodnot v oblasti podél toku Labe jižně od Fakultní nemocnice.
 • Podpoříme naopak přípravu jižního propojení mezi Hradubickou (křižovatkou u Březhradu) a silnicí HK-Vysoká nad Labem (III/29810). Tuto komunikaci vnímáme jako krajinářsky citlivější a levnější alternativu k úseku jižní spojky mezi Hradubickou a Třebší.
 • Chceme postupně vytvářet podmínky pro zklidnění stávajícího vnitřního historického okruhu s vazbou na Jiráskovy sady, Malé a Velké náměstí, zejména v úseku u hotelu Grand (Mostecká – Divišova). Jako potřebnou vidíme také rekonstrukci nevyhovující křižovatky s Mýtskou a Nezvalovou ulicí (u evangelického kostela).
 • Podporujeme přípravu rekonstrukce třídy Karla , při jejíž přípravě necháme objektivně vyhodnotit všechny varianty.
 •   Po dostavbě D11 a D35 budeme hlídat zachování zpoplatnění průjezdu kamionů na silnici I/33 (na Jaroměř) a I/35 (na Olomouc), aby se průjezdem přes město Hradec Králové nevyhýbaly mýtu. Prioritou je i dalšími opatřeními maximálně omezit průjezd nákladní dopravy městem.
 • Naší snahou bude vytvářet podmínky pro realizaci Severní tangenty města – přeložky silnice I/11 v ekologicky a krajinářsky citlivé variantě, která se vyhýbá cenným lokalitám Ornstových jezer a Dehetníku. Tzv. Severní tangenta je přeložkou silnice I. třídy č. 11 mezi dálnicí D11 (u ČKD) a Třebechovicemi pod Orebem, která umožní odvedení tranzitní dopravy směrem na Týniště nad Orlicí a Ostravu mimo město. Tato komunikace zároveň napojí na dálnici areál letiště a skladištní oblast na Slezském Předměstí, čímž dojde i k omezení části zdrojové a cílové dopravy ve městě.
 • Konkrétní trasování a technické řešení komunikací musí respektovat přírodní a kulturní hodnoty a nesmí způsobit nepřiměřenou újmu místním obyvatelům. Budeme prosazovat, aby při vyjednávání s majiteli pozemků potřebných pro realizaci výše uvedených komunikací i s občany v okolí bylo postupováno maximálně seriózně a vstřícně.
 • Plán mobility města Hradce Králové se musí zaměřit nejen na infrastrukturu, ale i na omezování dopravní indukce. Je třeba maximálně zlepšovat podmínky pro cyklistiku, pěší a veřejnou dopravu.
 • Budeme prosazovat celkovou revitalizaci veřejného prostoru pod sjezdem z městského okruhu v oblasti Bidlova parku.

Parkování ve městě

 • Vyvineme maximální úsilí, aby parkovací systém přešel zpět pod správu města a poplatky z parkovného byly příjmem města či jeho organizace a sloužily ke zlepšování stavu komunikací ve městě i vlastního parkovacího systému a k podpoře ekologicky šetrných způsobů Inspirací jsou nám sousední Pardubice, kde parkování provozuje tamní dopravní podnik. Zasadíme se o odstranění administrativních a byrokratických bariér pro udělování parkovacích karet. Jakékoliv rozšiřování parkovacího systému musí provozovat již město Hradec Králové.
 • Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí HK se budeme podílet na řešení kritického nedostatku parkovacích stání ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové výstavbou nového parkovacího domu před areálem nemocnice. Budeme pokračovat v revitalizaci zeleně na levém břehu Labe do podoby zóny zaměřené na odpočinek obyvatel s pěším a cyklistickým provozem a parkovými lavičkami, hřištěm apod.
 • Udržíme územní rezervy a pozemky pro záchytná parkoviště na okraji města v blízkosti zastávek MHD, ve spojení se zvýhodněným jízdným v MHD při použití záchytného parkoviště (zavedení předplacené karty, která by byla zároveň parkovací kartou a časovou jízdenkou na MHD).
 • Budeme podporovat vznik parkovacích domů na sídlištích. Považujeme však za nutné důsledně posuzovat vhodnost umístění těchto parkovacích domů v konkrétních lokalitách.
 • Snížíme koeficient parkování, který neúměrně zdražuje novou výstavbu bytů a tlačí investory do zabírání zeleně a veřejných prostranství. Je třeba umožnit i výstavbu bez parkovacích míst/s nízkým koeficientem v místech dostupné MHD/pěší/cyklodopravy.

Bezpečnost ve městě, činnost městské policie

 • Budeme prosazovat, aby bylo vidět v ulicích více městských strážníků. Za nezastupitelné považujeme preventivní hlídkování městských strážníků (pěších či na služebních kolech) v problematických lokalitách (jako je např. okolí obchodního domu Tesco a vlakového i autobusového nádraží, některé parky, dětská hřiště, rekreační oblasti).
 • Osvěta seniorů před „šmejdy“. Velký důraz budeme klást zejména na informování a osvětu nejzranitelnější skupiny starších spoluobčanů o bezpečnostních rizicích, se kterými se mohou setkat.
 • Nechceme, aby Městská policie Hradce Králové fungovala jako bezpečnostní agentura, která se výběrem pokut za nezaplacené parkování stará o navyšování zisků soukromé firmy ISP s., ale aby se věnovala skutečným potřebám obyvatel a bezpečnosti města.

"