fbpx

Sociální a bytová politika

Sociální a bytová politika

Dostupné bydlení!

 • Zahájíme přípravu výstavby městských bytů. Iniciovali jsme vznik projektu Severní zóna, kde může vzniknout bydlení až pro 3000 Zřídíme skupinu pro přípravu projektu – zasadíme se, aby tento projekt zajistil vznik městských dostupných bytů i občanské vybavenosti – školky, služby. Zvážíme vznik městské developerské společnosti. Zajistíme v projektu vznik startovacích, sociálních bytů i dostupného bydlení pro seniory. Vytvoříme podmínky pro rozvoj družstevní výstavby bytů na městských pozemcích.
 • Náklady na bydlení v Hradci Králové jsou jedny z nejvyšších v Bydlení v Hradci Králové se tak stává nedostupné. Město by mělo zajišťovat dostupné bydlení zvláště pro ty, kteří jsou na běžném trhu s bydlením znevýhodněni. Jde především o mladé rodiny, rodiče samoživitele a seniory. V posledních letech je k dispozici i celá řada zdrojů, které by šlo využít na rekonstrukci či výstavbu dostupného bydlení. Tyto zdroje však stávající vedení města zcela ignoruje. Chceme se zasadit o to, aby město disponovalo dostatečným množstvím dostupných bytů pro výše zmíněné cílové skupiny.
 • Změna pro Hradec a Zelení iniciovali vznik podpory bydlení mladých začínajících učitelů. Chceme v tomto pokračovat.
 • Prioritou je realizace objektu bydlení pro seniory Harmonie III v Kuklenách.

Město atraktivní pro mladé!

 • Za velmi podstatnou považujeme atraktivitu města pro mladé lidi a absolventy hradeckých škol. Jen díky pracovním příležitostem, bohatému kulturnímu životu ve městě a dostupnému bydlení se nám podaří tyto lidi ve městě udržet. Více v dalších kapitolách programu.
 • Prioritou jsou další startovací byty pro mladé vytvořené zejména rekonstrukcí vhodných objektů ve městě (např. bývalé ubytovny FN ), nebo stavba nových startovacích bytů ve vzájemné spolupráci města se soukromým sektorem.

Aktivní a kvalitní život seniorů!

 • Chceme se zaměřovat na to, abychom udrželi seniory zapojené do komunitního života, abychom jim mohli nabídnout dostupné a odpovídající bydlení přímo v jejich lokalitě. Budeme podporovat další zájmové a vzdělávací aktivity pro Město by mělo zprostředkovávat, organizovat a usnadňovat vzdělávání, rekvalifikaci, podnikání a pracovní příležitosti pro seniory. Chceme využít potenciálu lidí v seniorském věku.
 • Budeme rozvíjet činnost městského ústavu sociálních služeb, který se nám podařilo vytvořit k zajištění odlehčovací služby k podpoře pečujících rodin.
 • Podpoříme projekty na mezigenerační spolupráci a setkávání. Budeme dbát o zapojování seniorů do rozhodovacích procesů, do organizace projektů a práce komisí města.

Příležitosti pro zdravotně a sociálně hendikepované!

 • Podpoříme zahájení prací na projektu denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v lokalitě Třebeš.
 • Město by mělo nabídnout prostor pro kvalitní život i osobám se zdravotním hendikepem. Řada nejnovějších projektů realizovaných ve městě však této zásadě neodpovídá. Je nutné podporovat odpovídající a dostupné bydlení pro zdravotně znevýhodněné. Město by mělo také myslet na to, že i v městských firmách a na magistrátu je prioritní najít pracovní uplatnění pro lidi se zdravotním postižením.
 • Budeme se snažit zajistit vysoce kvalitní odborné poradenství zaměřené na dluhovou problematiku a další společensky rizikové Za velmi důležitou považujeme podporu návazné formy bydlení pro klienty pobytových sociálních služeb.

Další opatření v sociální oblasti

 • Budeme usilovat o to, aby si město ponechalo ve svém majetku zbývající strategické nemovitosti (budovy i pozemky) s potenciálem využití pro provoz sociálních služeb a výstavby dostupného bydlení.
 • Chceme se zaměřit na zlepšení oblasti paliativní péče pro občany města s nevyléčitelnou nemocí, protože v této oblasti vnímáme velké nedostatky.
 • S ohledem na vysoké ceny energií i potravin budeme prosazovat větší využívání kapacit školních jídelen, ale i dalších, které má město ve správě. Pokud bude poptávka, vaření by mohlo probíhat i např. večeře, víkendy, letní prázdniny.
 • Podpoříme nízkoprahová centra nejen jako prostředek sociální prevence, ale také jako hájemství pro neorganizované trávení času nabízející jen žádoucí impulzy a možnosti.
 • Zavedeme projekt pro vznik nekomerčních prostor vhodných ke kulturnímu vyžití, sociální podpoře a k rozvoji zdravého komunitního života. Místo pro neorganizované trávení času osvobozené od zbytečného konzumování je ve městech přívětivých k životu potřeba.
 • Zajistíme spravedlivou a systematickou integraci uprchlíků z války na Ukrajině. Z obětí války se u nás nesmí stát zdroj levné práce.

"