fbpx

Územní plánování a rozvoj města

Územní plánování a rozvoj města

 • Dokončíme nový územní plán. Územní plán musí být vyváženým dokumentem, který bude zohledňovat skutečné potřeby města a jeho občanů, nikoliv zájmy lobbistů a pozemkových spekulantů.
 • Podpoříme nové zastavitelné plochy především k bytové výstavbě. Nebudeme prodávat městské pozemky vhodné na bytovou výstavbu. Současně budeme dbát na to, aby nebyla zastavována přírodně cenná místa, nebo nejcennější zemědělská půda.
 • Po vzoru Prahy zvážíme vznik hradecké městské developerské společnosti.
 • Zahájíme přípravu lokalit a projektů na výstavbu městských bytů – oblast Severní zóny (za Kauflandem), lokalita Aldis, koželužna Kukleny.
 • Podpoříme využívání tzv. brownfields, tj. opuštěných nebo nedostatečně využívaných budov, areálů či jiných devastovaných ploch. Podpoříme regeneraci zanedbaných částí města, jako jsou např. Kukleny, Hořická ulice a její okolí, lokalita Mileta, areál bývalého Montasu a Pilnáčkovy továrny, areál ČKD aj.
 • Naší prioritou je systematická regenerace sídlišť z 2. poloviny 20. století. Sídliště rozhodně nepovažujeme za podřadné nebo dočasné bydlení, a proto se budeme snažit, aby se stala trvalou, plnohodnotnou a kvalitní součástí našeho města. Vedení města v posledních letech hrubě zanedbalo péči o sídliště (nejen o Benešovu třídu), my to chceme změnit.
 • Větší zapojení veřejnosti. Budeme podporovat nadstandardní zapojování občanů města do přípravy projektů i územních studií. Aktivním zapojováním občanů do dění okolo nás lze předcházet konfliktům se zájmy obyvatel při přípravě staveb a dalších záměrů ve městě. Podpoříme vznik participativního rozpočtu pro projekty veřejnosti i vymezení financí, o kterých budou rozhodovat komise místní samosprávy. Participaci veřejnosti přidělíme jako vymezenou gesci přímo některému z náměstků primátora, aby bylo i jasně stanoveno, kdo za rozvoj tohoto tématu nese zodpovědnost.
 • Nebudeme podporovat výstavbu dalších hypermarketů a velkých obchodních center na území města a v jeho okolí. Jsme přesvědčeni, že nabídka těchto zařízení je ve městě již dostatečná, až nadbytečná. Nechceme, aby se život z městských ulic dál přesouval do takovýchto center a Hradec Králové byl nadměrně zatěžován dopravou a centrum umrtvováno. Zaměříme se na podporu malých podnikatelů a služeb.
 • Vrátíme Hradci pověst města s kvalitní architekturou! Návrhy všech významnějších stavebních investic města chceme vybírat výhradně formou architektonických soutěží. Přednost před předraženými architektonickými extravagancemi dáváme funkčním, investičně i provozně úsporným řešením, která budou citlivá vůči dochovanému architektonickému a urbanistickému charakteru města. Budeme se snažit o to, aby město vyžadovalo vysokou architektonickou kvalitu i u staveb jiných investorů.
 • Iniciujeme vznik Grafického manuálu pro město a vytvoření Strategie veřejného prostranství (viz např. IPR. https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/mtvp.pdf).
 • Naší prioritou je regenerace centra města, která bude respektovat potřeby místních obyvatel, návštěvníků a podnikatelů. Zejména musí být zachována kvalitní zeleň a veřejné Budeme podporovat citlivé opravy domů v městské památkové rezervaci a zóně.
 • Budeme dbát na ochranu vnitrobloků v centru města i prostoru mezi bytovými domy na sídlištích před jejich neuváženou zástavbou či parcelováním a Důraz budeme klást naopak na obnovu, regeneraci a zkulturnění vnitrobloků, které jsou ve vlastnictví města.
 • Podporujeme přeměnu neletové části areálu letiště v Hradci Králové na zónu pro rozvoj podnikatelských aktivit. Podmínkou pro větší rozvoj je vyřešení dopravní dostupnosti Severní tangentou.
 • Podpoříme mapování přírodovědně hodnotných lokalit pro účely územního plánování. Respektováním výsledků těchto průzkumů bude město schopné dát větší jistotu sobě i soukromým investorům v tom, že plochy určené k výstavbě jsou pro výstavbu skutečně vhodné a že jejich připravované záměry nenarazí na problémy s ochranou přírody a krajiny (jako tomu bylo v řadě kauz v minulosti).
 • Budeme prosazovat, aby při územním plánování byly respektovány výsledky Studie odtokových poměrů ve městě. Nová zástavba tedy nesmí být umisťována do zátopových oblastí, do území se špatnými podmínkami pro zasakování či odvádění dešťových srážek.
 • Nesouhlasíme s výstavbou povrchových i podzemních parkovišť a parkovacích domů na místech městských parků.
 • Podporujeme přípravu a realizaci zeleného okruhu kolem Hradce Králové zahrnujícího též infrastrukturu pro rekreační aktivity obyvatel.
 • Identifikujeme vhodné pozemky/objekty pro vybudování lokálních zdrojů energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, které budou přímo dodávat energie blízkému okolí. Zejména v rozvíjejících se lokalitách, v městských budovách a v městských organizacích.

"