fbpx

Péče o životní prostředí města

Péče o životní prostředí města

Odpadové hospodářství

 • Podpoříme a rozšíříme třídění odpadů. Je to i jediná cesta, jak se vyhnout razantnímu zvyšování poplatků za komunální Prioritou je pro nás podpora třídění bioodpadu. Od Magistrátu i městských organizací budeme v rámci šetrného, tzv. „zeleného úřadování“ vyžadovat omezování produkce odpadů.
 • Říkáme jasné NE spalovně komunálního odpadu v Opatovicích i jinde ve východních Čechách. V souladu s legislativními cíli budeme směřovat k dosažení separace komunálních opadů na úroveň 70%. Ukládání odpadů na skládku a jejich energetické využití jsou okrajovou záležitostí a není třeba stavět obří spalovnu, která by svážela odpady z významné části ČR a patrně i ze zahraničí.
 • Budeme dále rozvíjet místa pro výměnu a opětovné využívání nepotřebných, avšak využitelných věcí mezi občany, což se podařilo prosadit právě Změně pro Hradec a Zeleným.
 • Zaměříme se na řešení divokých skládek odpadů, nepořádku a starých ekologických zátěží na území města.

Péče o stromy, zeleň a přírodu

 • Naší prioritou je kvalitní péče o zeleň ve městě. Chceme, aby obnova probíhala postupně, koncepčně a společensky únosným způsobem při respektování bezpečnosti obyvatel. Obnova zeleně musí být komunikována s občany. Budeme podporovat vyhlášení nejcennějších stromů za památné a zajistíme jim kvalitní péči.
 • O kácení stromů budou rozhodovat odborníci. Budeme prosazovat organizační změny ve vedení města – vytvoříme pozici městského dendrologa, případně zahradního architekta, kteří budou garanty kvalifikované péče o stromy a zeleň ve městě. Technické služby nebudou rozhodovat o zásazích, ale jen provádět odborně naplánovanou péči.
 • Zasadíme se o důslednou ochranu a obnovu alejí na březích Orlice, Labe a u dalších vodních toků.
 • Podpoříme vznik nových parků např. v oblasti Kuklen, centrálního parku na Moravském předměstí i jinde, kde doposud takové prvky zeleně chybí.
 • Budeme podporovat přípravu regenerace zanedbaných zelených ploch. Připravované rekonstrukce Žižkových sadů i přilehlých Severních teras musí být navrženy a prováděny s mimořádnou citlivostí k zeleni, historické podobě parku i návštěvníkům.
 • Zahájíme přípravu revitalizace vodních toků a vodních ploch, např. Malého Labského náhonu v Kuklenách, slepých ramen Orlice a Labe, Piletického potoka, Haltýřů ve Svinarech. Naším cílem bude prosazení využití revitalizovaných území pro rekreaci a sport.
 • Naším cílem bude prosazení využití revitalizovaných území pro rekreaci a sport.
 • Podpoříme vyhlášení přírodní památky Březhradské písčiny, Kopec svatého Jana a Labského přírodního parku v Třebši (jižně od Fakultní nemocnice). Podpoříme kvalitnější ochranu říční krajiny kolem Orlice.
 • Budeme se zasazovat o realizaci desítky let plánovaných biocenter a zavedeme péči o registrované krajinné prvky.
 • Přírodní památku Na Plachtě budeme držet jako výkladní skříň ochrany přírody. Zlepšíme vstup do přírodní památky (přechod a chodník od sídliště Plachta). Podpoříme pastvu divokých koní a případnou pastvu i dalších původních velkých kopytníků v navazující části městských lesů (např. zubr, los, zpětně šlechtěný pratur).
 • Otevřeme výbor pro životní prostředí nepolitickým odborníkům. Zapojíme do tohoto poradního orgánu odborníky z Univerzity Hradec Králové, Muzea východních Čech a spolků.

Péče o opuštěná a zraněná i domácí zvířata

 • Budeme podporovat provoz útulků pro psy, kočky a zajištění kvalitní péče o zraněné a handicapované volně žijící živočichy.
 • Podpoříme vznik psích louček.

Úspory vody, energií a šetrný úřad

 • Magistrát města jako zelený úřad! Budeme snižovat ekologickou stopu úřadu – zaměříme se na úsporu papíru digitalizací, podpoříme využívání místních produktů, případně výrobků s bio a fair-trade certifikací.
 • Budeme se důrazně zasazovat o ochranu všech potenciálních zdrojů vody pro město (vč. např. vodního zdroje v Březhradu). Zajistíme ochranu a zvýšení čistoty řeky Orlice, aby i do budoucna mohla zůstat jedním z hlavních zdrojů pitné vody.
 • Budeme požadovat po kraji i státu, aby důsledně chránily i další klíčové zdroje – např. Polickou pánev (před nápady na využití břidlicových plynů a těžbou uranu v Polsku), zdroj pitné vody Litá (před stavbou skladů v ochranném pásmu) apod.
 • Úspory energií a pitné vody. Důsledně budeme vyžadovat, aby nové stavby využívaly dešťovou a případně šedou (již jednou použitou) vodu. V první fázi se zaměříme na všechny městské budovy a nové stavby. Nová výstavba financovaná městem, včetně bytové výstavby, bude realizována v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu a bude využívat dešťovou nebo šedou vodu.
 • Podpoříme využití obnovitelných zdrojů energie ve městě (zejm. realizací fotovoltaiky na střechách městských budov). Budeme iniciovat a pomáhat (odborně i finančně) s vybudováním lokálních zdrojů z OZE v jednotlivých městských oblastech, aby občané a jejich domácnosti mohli využívat přímo vyrobenou elektřinu a teplo v jejich blízkosti za jasně dané ceny.

Ochrana ovzduší, zdraví a ochrana před hlukem

 •  Maximálně podpoříme preferenci městské hromadné dopravy, cyklistů a pěších před individuální automobilovou dopravou, viz kapitola Doprava.
 • Nebudeme podporovat přípravu a realizaci investic, které mohou významně snížit kvalitu ovzduší a zvýšit hlukovou zátěž ve městě.
 • Podpoříme lepší monitoring imisí znečisťujících látek v Hradci Králové (např. prachových částic).
 • Navrhneme jednání o režimu provozu (stanovení provozního řádu) střelnice vMalšovicích s cílem snížit obtěžování obyvatel Malšovic a Malšovy Lhoty hlukem ze střelby.
 • Snížíme zdravotní zátěž vyplývající z nadměrného používání prokazatelně škodlivých herbicidů při údržbě zeleně v Hradci Králové (např. při potlačování trávy).
 • Ukončíme používání herbicidů na bázi glyfosátu (Roundup…). Vyloučíme používání postřiků na dětských hřištích.

Světelné znečistění a hvězdy

 • Podnikneme kroky k omezení světelného znečištění, které má nezanedbatelný vliv na zdraví obyvatel. Podpoříme používání osvětlení svítícího na komunikace, nikoliv do nebe, regulaci osvětlení reklam a objektů (supermarketů aj.). Používání moderních technologií přinese i ekonomické úspory.

Hospodaření v městských lesích

 • Budeme usilovat o změny v hospodaření v městských lesích (větší druhová rozmanitost, vyloučení invazních dřevin, ponechání části lesů v přírodním stavu). Podpoříme získání mezinárodní certifikace FSC, která zaručuje ekologicky šetrné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Budeme podporovat využívání městských lesů pro šetrné rekreační aktivity obyvatel města.
 • Považujeme za nutné omezit škodlivé intenzivní rybniční hospodaření spojené shnojením a znečišťováním rybníků a vodních toků a to především v chráněných územích.
 • Budeme se zasazovat o to, aby se společnost Městské lesy s. aktivně podílela na ochraně přírodních a krajinných hodnot našeho města.
 • Podpoříme opatření na zlepšení kvality vody ve Stříbrném rybníku a snížení vnosu živin z přitékajících toků, včetně revitalizace Haltýřů.
 • Nadále umožníme možnosti samotěžby a produkce palivového dřeva pro obyvatele města jako dostupného obnovitelného zdroje energie.
 • Změníme těžbu štěrkopísků na území městských lesů (lokalita Marokánka). Ukončíme navážení odpadů do pískovny. Prosadíme přírodě blízké způsoby rekultivace vytěžených prostorů za účasti přírodovědců s možností rekreačního využití těchto lokalit. Za vzor považujeme proslulou pískovnu Cep II na Třeboňsku – více zde.

 Ekologická výchova ve městě

 • Budeme podporovat ekologickou výchovu ve městě zajišťovanou nevládními i městskými organizacemi.
 • Budeme podporovat využití Přírodní památky Na Plachtě i dalších cenných území ve městě a jeho okolí pro ekologickou výchovu.

"