7. Doprava ve městě

Podpora vůči obyvatelům i životnímu prostředí šetrných druhů dopravy

7.1 Budeme podporovat systematické budování a propojování cyklostezek a zlepšování podmínek pro cyklisty ve městě, včetně realizace potřebné infrastruktury. Za klíčové považujeme zpracování generelu cyklistické dopravy. Prioritou je zejména řešení nebezpečných úseků cyklistické dopravy ve městě (např. vybudování cyklostezky v ulici Bratří Štefanů od Stoleté do Svinar, cyklistická stezka z centra města přes Věkoše k letišti, napojení Piletic a Ruseka, stezka z Plácek do Věkoš, cyklostezky v Nezvalově ulici, cyklistické napojení Kuklen a Březhradu aj.).

7.2 Za klíčovou považujeme rovněž podporu a zvyšování zájmu obyvatel o využití městské hromadné dopravy jakožto vůči životnímu prostředí příznivého způsobu dopravy – zejména zvyšováním kultury cestování, lepší četností a návazností spojů, optimalizací tras MHD či nezvyšováním stávající výše jízdného. Úspory Dopravního podniku chceme hledat v provozních výdajích (např. zaváděním úspornějších vozidel – viz bod 2.21), ne v omezování služeb pro občany.

7.3 Prověříme možnost zavedení městské hromadné dopravy do nového sídliště Plachta, jehož obyvatelé jsou dnes závislí prakticky jen na automobilové dopravě.

7.4 Velkou pozornost chceme věnovat rekonstrukcím a výstavbě chybějících úseků chodníků a stezek pro pěší. Zvážíme možnost rozšíření pěších zón ve městě (např. ulice V Kopečku a Svatojánský plácek v návaznosti na rekonstrukci Velkého nám.). Při rekonstrukcích veřejných prostranství (chodníků, ulic, náměstí) chceme klást důraz na kvalitu povrchů z hlediska potřeb starších a handicapovaných občanů, osob s kočárky i cyklistů.

Rozvoj, obnova a zklidňování komunikací ve městě

7.5 Naší prioritou jsou rekonstrukce zanedbaných komunikací ve městě. Zejména těch s prašným nebo zcela zdevastovaným povrchem.

7.6 Za klíčové považujeme řešení kritické dopravní situace v Kuklenách a zklidnění Zelené a Pražské ulice. Vhodné řešení je třeba hledat v součinnosti odborníků a místních obyvatel.

7.7 Pozornost chceme věnovat také dopravní situaci v oblasti Věkoš a Pouchova, jež jsou nadměrně zatěžovány nákladní dopravou do skladištní oblasti a na letiště. Podpoříme proto také přípravu a realizaci obchvatu Věkoš pro odvedení dopravy směřující na letiště z obytné zástavby a přeložky Kladské ulice, která by se měla stát hlavní přístupovou komunikací do skladištní oblasti (do doby případného zprovoznění severní tangenty), včetně následného zklidnění Pouchovské ulice.

7.8 Budeme podporovat urychlenou přestavbu křižovatky Mileta v ekonomicky a urbanisticky šetrné variantě, včetně nového dopravního napojení Fakultní nemocnice a Benešovy třídy na II. silniční (Gočárův) okruh. Jsme si vědomi nevyhovující situace v tomto dopravním uzlu a realizace této stavby je pro nás rovněž velmi důležitá. Odsouvání termínu realizace by mohlo vést k dopravnímu kolapsu, neboť již dnes je zde ve špičce situace kritická.

7.9 Jako důležité vnímáme pokračování revitalizace Benešovy třídy na Moravském Předměstí včetně přestavby úseku od vyústění Domečkovy ulice po napojení Hradecké ulice s postupným snesením nivelety (snížením náspu) a rozšířením kapacity parkovacích stání.

10 Tzv. „jižní spojku“ podpoříme pouze v úsporné dvoupruhové variantě mezi křižovatkou Bláhovka v Kuklenách a Hradubickou silnicí za podmínky, že investorem nebude město, ale stát. S realizací úseku Hradubická (Rašínova třída) – Třebeš (Zborovská ulice) zásadně nesouhlasíme z důvodu jeho vážného rozporu s ochranou přírodních a krajinných hodnot v oblasti podél toku Labe jižně od Fakultní nemocnice (nadregionální biokoridor K73 vodní a nivní, regionální biocentrum RBC 1760 Třebešská niva a významný krajinný prvek slepých ramen Labe). Dalším závažným nedostatkem zmíněného úseku „jižní spojky“ je jeho kolize s vyhlášenou hranicí záplavy a aktivní zónou řeky Labe, čemuž by pak odpovídaly i značně vysoké ekonomické náklady celé stavby.

7.11 Podpoříme naopak přípravu tzv. jižního propojení mezi Hradubickou (křižovatkou u Březhradu) a silnicí III/29810 HK-Vysoká nad Labem. Tuto komunikaci vnímáme jako krajinářsky citlivější a levnější alternativu k úseku jižní spojky mezi Hradubickou a Třebší.

7.12 Chceme postupně vytvářet podmínky pro zklidnění stávajícího vnitřního historického okruhu s vazbou na Jiráskovy sady, Malé a Velké náměstí, zejména v úseku mezi Mosteckou a Divišovou ulicí. Jako potřebnou vidíme také rekonstrukci nevyhovující křižovatky s Mýtskou a Nezvalovou ulicí (u evangelického kostela).

7.13 Podporujeme rekonstrukci třídy Karla IV., při jejíž přípravě necháme objektivně vyhodnotit všechny varianty, s cílem zachovat zde jak maximum parkovacích míst (např. vybudováním podzemních parkovišť) i kvalitní zeleně.

Rozvoj dopravní sítě nadmístního významu

V této oblasti nemá město a jeho zastupitelé přímý vliv na realizaci níže uvedených dopravních staveb. Důležitá jsou však jednání se státními institucemi a úřady a tlak města na to, aby se realizace uvedených staveb přiblížila realitě. Důležitý je rovněž podíl města na vytváření podmínek pro přípravu a realizaci uvedených komunikací (zejm. v územně plánovací oblasti, při vyjednávání s občany a majiteli pozemků apod.).

7.14 Jednoznačně nejvyšší prioritou je pro nás další pokračování výstavby rychlostní silnice R35 od mimoúrovňové křižovatky u Opatovic nad Labem dále směrem na Moravu tj. minimálně po obec Ostrov. Tato komunikace totiž pomůže odvést podstatnou část tranzitní dopravy mimo Hradec Králové a ulehčí tak zejména Koutníkově a Brněnské ulici, ulicím Antonína Dvořáka, M. D. Rettigové a městskému okruhu (ul. Pilnáčkova, Okružní, Sokolská). Budeme se zasazovat o to, aby město Hradec Králové důsledně tlačilo vládu a centrální úřady k bezodkladné realizaci této komunikace.

7.15 Podporujeme také dostavbu dálnice D11 do HK a Jaroměře. Při přípravě dostavby dálnice D11 do Hradce Králové však budeme preferovat její realizaci až po křižovatku u ČKD, aby doprava vyjíždějící z dálnice nezatěžovala citlivou oblast Kuklen.

7.16 Naší snahou bude vytvářet podmínky pro realizaci severní tangenty města – přeložky silnice I/11 v ekologicky a krajinářsky citlivé variantě, která se vyhýbá cenným lokalitám Ornstových jezer a Dehetníku. Tzv. severní tangenta, je přeložkou silnice I. třídy č. 11 mezi dálnicí D11 (u ČKD) a Třebechovicemi pod Orebem, která umožní odvedení tranzitní dopravy směrem na Týniště nad Orlicí a Ostravu mimo město. Tato komunikace zároveň napojí na dálnici areál letiště a skladištní oblast na Slezském Předměstí, čímž dojde i k omezení části zdrojové a cílové dopravy ve městě.

7.17 Konkrétní trasování a technické řešení výše uvedených komunikací musí respektovat ochranu životního prostředí, přírodních a kulturních hodnot a nesmí způsobit nepřiměřenou újmu místním obyvatelům. Budeme prosazovat, aby při vyjednávání s majiteli pozemků potřebných pro realizaci výše uvedených komunikací i s občany v okolí bylo postupováno maximálně seriózně a vstřícně.

Parkování ve městě

7.18 Nebudeme Vám populisticky slibovat obnovení bezplatného parkování automobilů v centru města. Bude-li to však po právní stránce schůdné (a právní rozbory, které máme k dispozici, tomu nasvědčují), vyvineme maximální úsilí o to, aby parkovací systém přešel zpět pod správu města a poplatky z parkovného byly příjmem města či jeho organizace a sloužily ke zlepšování stavu komunikací ve městě i vlastního parkovacího systému a k podpoře ekologicky šetrných způsobů dopravy. Inspirací jsou nám sousední Pardubice, kde parkování provozuje tamní dopravní podnik.

7.19 Naší zásadní prioritou je vyřešení dnes kritického nedostatku parkovacích stání ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové výstavbou nového parkovacího domu před areálem nemocnice s následnou revitalizací levého břehu Labe, který je dnes využívaný jako nelegitimní parkoviště do podoby zóny zeleně zaměřené na odpočinek obyvatel s pěším a cyklistickým provozem a parkovými lavičkami.

7.20 Při rekonstrukcích veřejných prostranství v centru města budeme myslet také na potřeby místních obyvatel a podnikatelů. Z toho důvodu považujeme za nutné vždy zachovávat dostatečný počet parkovacích míst (Velké náměstí, třída Karla IV. apod.). Že je možné skloubit požadavky na zajištění parkovacích kapacit se zájmy památkové péče a urbanistickou kvalitou veřejného prostoru dokazuje řada měst v ČR i zahraničí – inspirací je nám např. nedaleké Vysoké mýto a jeho Nám. Přemysla Otakara II.

7.21 Nechceme zapomínat také na ožehavou otázku parkování mimohradeckých zaměstnanců dojíždějících pravidelně do centra města za prací – možností je např. zavedení předplacených karet pro parkování v parkovacích domech (pro využití jejich volné kapacity) či zřízení hlídaných záchytných parkovišť na okraji města v blízkosti zastávek MHD, ve spojení se zvýhodněným jízdným v MHD při použití záchytného parkoviště (zavedení předplacené karty, která by byla zároveň parkovací kartou a časovou jízdenkou na MHD).

7.22 Jednoznačně podporujeme řešení parkování ve městě pomocí parkovacích domů. Budeme podporovat vznik parkovacích domů i na sídlištích. Považujeme však za nutné důsledně posuzovat vhodnost umístění těchto parkovacích domů v konkrétních lokalitách – viz bod 1.15.

Bezpečnost dopravy

7.23 Budeme podporovat řešení nebezpečných míst a křižovatek ve městě, prvky pro zklidňování dopravy, zřizování bezpečných přechodů pro chodce tam, kde doposud chybí. Naší prioritou je bezpečnost a plynulost dopravy ve městě. Budeme podporovat také přípravu rekonstrukce, rozšíření a zkulturnění podchodu pod křižovatkou na třídě Karla IV.

7.24 Podporujeme obecně moderní trendy ve zklidňování dopravy ve městě a ke zvyšování bezpečnosti na ulicích. Naším cílem je, aby město navázalo kontakt se špičkovými odborníky na tuto oblast a začalo systematicky připravovat konkrétní projekty za aktivní účasti obyvatel města.