9. Podpora podnikání ve městě

9.1 I nadále nebudeme podporovat nežádoucí konkurenci drobných hradeckých obchodníků v podobě výstavby dalších velkokapacitních nákupních center a super- a hypermarketů (viz též bod 1.10).

9.2 Považujeme za nutné vytvářet příznivější podmínky pro drobné živnostníky ve městě – např. příznivou výší nájmů v městských nemovitostech, řešením situace s parkováním v centru města apod.

9.3 Podpoříme přípravu lokalit pro podnikatelské záměry. K těmto účelům chceme přednostně revitalizovat opuštěné a nevyužívané plochy a objekty (tzv. brownfields), zejména pozemky v neletové části letiště Hradec Králové, které jsou v majetku města (viz též bod 1.12).

9.4 Rozsáhlejší průmyslové či skladové objekty či areály by měly být situovány výhradně do lokalit, kde nebudou zatěžovat obyvatele.

9.5 I nadále budeme podporovat rozvoj Technologického centra Hradec Králové o.p.s. tak, aby se stalo pomocnou rukou pro začínající i již zavedené podnikatele a více spolupracovalo s hradeckými vysokými školami. Předpokladem je důkladná analýza fungování a hospodaření Technologického centra a kvalitní koncepce jeho rozvoje.

9.6 Případný další rozvoj Technologického centra navrhujeme realizovat v návaznosti na již fungující objekt v areálu letiště, popř. formou využití a oživení některé z cenných památek průmyslové architektury ve městě.

9.7 Chceme podporovat rozmanitou výrobu šetrnou k životnímu prostředí města a s „vysokou přidanou hodnotou“ (např. elektrotechnický průmysl, vývoj a výrobu zdravotnických nástrojů, potravinářství, různé výroby lehkého průmyslu apod.), nejlépe v návaznosti na „know how“ hradeckých škol. Zásadně nechceme, aby se Hradec Králové stal pouze pustým skladištěm a centrem obřích hypermarketů a logistických center u nově dobudované dálnice, ale aby stále byl dobrým místem pro pestrý život a rozmanitou práci občanů. Důležitá je v tomto směru spolupráce s nejbližšími sousedy i v rámci celého Královéhradeckého kraje.

9.8 Vnímáme jako potřebné zlepšovat podmínky pro konání farmářských trhů na území města, které by umožnily vytvořit prostor pro nákup kvalitních zemědělských surovin z místních zdrojů a propojit tak vesnické a městské prostředí. Trhy současně vytvářejí ekonomickou příležitost pro drobné podnikatele a řemeslníky s vlastním stylem a rukopisem.

9.9 Jsme přesvědčeni, že pro podporu drobného podnikání v jednotlivých částech města je nutné více komunikovat s místními samosprávami a občanskými aktivitami. Na základě získaných informací o potřebách občanů je třeba podporovat drobnou občanskou vybavenost tam, kde chybí – např. cílenou nabídkou pronájmu městských prostor.

9.10 Město jako nejbližší úřad svých občanů, by mělo být také informační základnou, kde a jakou podporu podnikání v regionu je možné získat (krajské, státní, evropské granty apod.). S tím souvisí i potřeba úzké spolupráce s místními školami. Budeme podporovat založení grantového řízení města na podporu drobného podnikání s cílem ve spolupráci se školami a firmami podporovat drobné novátorské projekty, nápady a mladé talenty různých oborů a tím také spojovat na společných projektech podnikatelské subjekty, studenty a občany s dobrými nápady.