2. Péče o životní prostředí města

Ochrana přírody a krajiny, péče o zeleň ve městě

2.1 Naší prioritou je péče o zeleň ve městě. Chceme, aby obnova probíhala postupně, koncepčně a společensky únosným způsobem při respektování bezpečnosti obyvatel. I obnova zeleně musí být diskutována s občany. Budeme podporovat vyhlášení nejcennějších stromů a jejich souborů za památné a těmto výjimečným prvkům zeleně zajistíme nadstandardní ochranu a kvalitní péči. Zaměříme se na lepší využívání evropských i národních dotací na obnovu a rozšiřování zeleně.

2.2 Zasadíme se o důslednou ochranu alejí na březích Orlice a Labe i u dalších vodních toků ve městě.

2.3 Prosazujeme odluku správy městské zeleně od Technických služeb. Považujeme za nutné zřídit institut městského dendrologa, popř. městského zahradního architekta, obsazený špičkovými odborníky na sadovnickou tvorbu a péči o zeleň, který bude garantem vysoké kvality výsadeb a rekonstrukcí zeleně ve městě a též garantem vysoce odborné a citlivé péče o stromy ve městě. Stávající systém, kdy o obnově a tvorbě zeleně rozhodují Technické služby, považujeme za přežitý a nepřijatelný.

2.4 Počítáme s pokračováním již započatých prací na realizaci parků v prostoru Kuklen, kde doposud takového prvky zeleně chybí a zdejší obyvatelé jsou v nevýhodě oproti obyvatelům centrální, jižní a východní části města.

2.5 Připravovaná rekonstrukce Žižkových sadů i přilehlých severních teras musí být navržena a prováděna s mimořádnou citlivostí k zeleni a historické podobě parku.

2.6 Budeme podporovat také přípravu regenerace zanedbaných zelených ploch ve městě, zejména nedokončeného centrálního parku na Moravském Předměstí a kultivaci zelených ploch v okolí městského koupaliště Flošna.

2.7 Pozornost věnujeme možnostem revitalizací vodních toků a vodních ploch (zejm. Malého Labského náhonu v Kuklenách či vybraných slepých ramen Orlice a Labe) na území města s využitím dostupných dotačních programů, vč. případného zadání studie revitalizace řeky Labe na území města. Cílem je také využití revitalizovaných území pro rekreaci a vzdělávání obyvatel města.

2.8 Naší prioritou je ochrana mimořádných přírodních hodnot ve městě. Iniciujeme vyhlášení přírodních památek Bělečská střelnice a Březhradské písčiny a krajinářsko-rekreačního Labského přírodního parku v Třebši (jižně od Fakultní nemocnice).

2.9 Podporujeme vyhlášení chráněné krajinné oblasti Dolní Poorličí, která zajistí důslednou ochranu mimořádných přírodních a krajinářských hodnot řeky Orlice a zvýší prestiž okolí města Hradce Králové i rekreační příležitosti pro jeho obyvatele.

Péče o opuštěná zvířata

2.10 Budeme pokračovat v naší iniciativě směřující ke zřízení útulku pro zraněné, handicapované a opuštěné kočky, který stále v Hradci Králové chybí a řešení problémů s tím souvisejících. Toto lze provést např. rozšířením stávajícího útulku pro psy či využitím některého z volných objektů v majetku města.

Odpadové hospodářství

2.11 V odpadovém hospodářství je naší jednoznačnou prioritou rozšíření moderního a pohodlného způsobu sběru druhotných surovin ověřeného pilotním projektem probíhajícím již několik let v Malšově lhotě a ve Svinarech (vlastní nádoby a pytlový sběr plastů a papíru v zástavbě rodinných domů) do dalších částí města a také další zlepšování rozšiřování systému i sortimentu separovaného sběru (např. kovový odpad, textil apod.). Zlepšování třídění odpadů občany považujeme za nejvhodnější cestu, jak se vyhnout razantnímu zvyšování poplatků za odpad. V tomto duchu provedeme také osvětu mezi obyvateli města.

2.12 Jsme i nadále zásadně proti výstavbě spalovny komunálních odpadů v Opatovicích nad Labem i na jakémkoliv dalším místě ve východních Čechách. Budeme se snažit, aby se město do žádného takového projektu nezapojovalo a nevkládalo do něj své prostředky. Naopak budeme podporovat projekty pro materiálové využívání komunálních odpadů (tj. recyklaci) a v případě potřeby i zařízení na jejich mechanicko-biologickou úpravu (s možností získání finančních prostředků z dotací v oblasti životního prostředí).

2.13 Zvážíme rozšíření sítě sběrných dvorů či rozšíření provozních hodin dvorů stávajících.

2.14 Mezi naše priority bude patřit rovněž řešení nepořádku, divokých skládek odpadů a starých ekologických zátěží na území města.

Ochrana vodních zdrojů a zásobování města pitnou vodou

2.15 Budeme se důrazně zasazovat o ochranu všech potenciálních zdrojů pitné vody pro město (vč. např. vodního zdroje v Březhradu). Tyto vodní zdroje je třeba důsledně chránit před znečištěním, nevhodnou zástavbou nebo jiným poškozením, aby je v případě potřeby bylo možné využít pro zásobování města. Iniciujeme projekt Čistá Orlice zaměřený na ochranu a zvýšení čistoty řeky Orlice, která i do budoucna zůstane jedním ze zdrojů pitné vody pro město.

2.16 Podporujeme postupný přechod na vícezdrojové zásobování města pitnou vodou. Současnou výrazně převažující orientaci na jediný zdroj (Litá) považujeme za chybnou a riskantní, neboť v případě náhlé ztráty tohoto zdroje (např. znečištěním) by došlo ke značným problémům se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Budeme usilovat o definitivní ukončení nesmyslného sporu mezi ochranou přírody a zásobováním města pitnou vodou z lokality Litá.

2.17 I nadále budeme důsledně sledovat dění kolem záměrů průzkumu a těžby břidlicových plynů na území Královéhradeckého kraje, které mohou ohrozit zdroje pitné vody pro mnoho desítek tisíc obyvatel, včetně občanů Hradce Králové. S případným povolením takových činností zásadně nebudeme souhlasit a vynasnažíme se, aby proti nim město aktivně vystupovalo.

2.18 Naší prioritou bude také ochrana čistoty vodních ploch a toků na území města. Důležité je zejména napojení zbývajících částí města na městskou kanalizaci a omezení intenzivního rybničního hospodaření (zejm. hnojení rybníků hnojem, močovinou a podobnými látkami).

Ochrana ovzduší ve městě a ochrana před hlukem

2.19 V ochraně ovzduší budeme klást důraz na soustavnou osvětu obyvatel směřující k omezení znečištění vzduchu nevhodným způsobem vytápění a spalováním odpadů.

2.20 Nejvýznamnějším znečišťovatelem ovzduší i zdrojem hluku ve městě je v současné době doprava. Budeme proto podporovat aktivity směřující k odvedení tranzitní dopravy mimo město, omezování individuální automobilové dopravy v centru města a využívání šetrnějších způsobů dopravy – viz kap. 7. Doprava.

2.21 Pro snížení znečištění ovzduší a hlukové zátěže z vozidel městské hromadné dopravy navrhujeme obměnu vozového parku Dopravního podniku města Hradec Králové moderními autobusy na alternativní pohon – např. stlačený zemní plyn (CNG – více informací). Tento způsob pohonu již používají např. sousední Pardubice a další krajská města.

2.22 Zásadně nebudeme podporovat přípravu a realizaci investic, které mohou přímo (tj. škodlivými exhalacemi či produkovaným hlukem) či nepřímo (např. zhoršením dopravní situace) snížit kvalitu ovzduší a zvýšit hlukovou zátěž ve městě.

2.23 Podpoříme lepší monitoring imisí znečisťujících látek v Hradci Králové, především pak prachových částic PM10.

2.24 Navrhneme jednání o režimu provozu (stanovení provozního řádu) střelnice v Malšovicích s cílem snížit obtěžování obyvatel Malšovic a Malšovy Lhoty hlukem ze střelby.

Ochrana zdraví občanů

2.25 Zasadíme se o snížení zdravotní zátěže vyplývající z nadměrného používání prokazatelně škodlivých pesticidů při údržbě zeleně v Hradci Králové (např. při potlačování trávy). Ukončíme používání postřiků pesticidů Technickými službami na dětských hřištích.

Světelné znečistění

2.26 Podnikneme aktivní kroky k omezení světelného znečištění, které má nezanedbatelný vliv také na zdraví obyvatel. Používáním osvětlení svítícího na komunikace, nikoliv do nebe, regulací osvětlení reklam a objektů (supermarketů aj.) apod. Používání moderních technologií přinese i ekonomické úspory. Prosadíme zpracování koncepce veřejného osvětlení s cílem zvýšení efektivity, snížení spotřeby energie, omezení světelného znečištění i pozvednutí architektonické a estetické úrovně osvětlení.

Energetické úspory

2.27 Budeme podporovat opatření k úsporám energií ve všech městských budovách. Naší snahou bude, aby nová výstavba financovaná městem, včetně bytové výstavby, byla realizována v nízkoenergetickém standardu a nejlépe na principu pasivních domů. Chceme k těmto účelům maximálně využívat možnosti dostupných dotací.

Hospodaření v městských lesích

2.28 Budeme usilovat o změny v hospodaření v městských lesích s cílem získání prestižního mezinárodního certifikátu FSC, který zaručuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Budeme klást důraz na mimoprodukční funkce lesa a budeme podporovat využívání městských lesů pro šetrné („měkké“) rekreační aktivity obyvatel města (tj. takové aktivity, které např. nevyžadují další asfaltování lesních cest či realizaci jiných trvalých staveb). Nechceme, aby se městské lesy i nadále měnily na lunapark.

2.29 Považujeme za nutné omezit škodlivé intenzivní rybniční hospodaření v městských lesích spojené s hnojením a znečišťováním rybníků a vodních toků.

2.30 Budeme se zasazovat o to, aby se Městské lesy a. s. aktivně podílela na ochraně přírodních a krajinných hodnot našeho města a věnovala část výnosů z lesů na péči o cenné přírodní lokality (zejména lokality nacházející se na území městských lesů).

2.31 Změníme koncepci těžby štěrkopísků na území městských lesů (lokalita Marokánka) tak, aby byla maximálně vytěžena stávající ložiska a těžba se nerozšiřovala na dosud nedotčené lesní plochy směrem k Sutým břehům. Prosadíme přírodě blízké způsoby rekultivace vytěžených prostorů za účasti přírodovědců a krajinářských architektů a s možností jejich rekreačního využití pro obyvatele. Za vzor považujeme proslulou pískovnu Cep II na Třeboňsku – více informací např. zde a zde.

Ochrana životního prostředí ve veřejné správě

2.32 Chceme zachovat námi prosazenou existenci výboru zastupitelstva pro životní prostředí jako poradního orgánu zastupitelstva a zlepšit kvalitu jeho práce zastoupením špičkových odborníků na oblast životního prostředí. Kvalitní poradní orgán umožní zvýšit kompetentnost rozhodování zastupitelů v otázkách souvisejících s životním prostředím.

2.33 Budeme se snažit o to, aby Magistrát města a další městská administrativní pracoviště fungovaly na principech tzv. „zeleného úřadu“ (tj. využívaly energeticky úsporné spotřebiče, ekologicky šetrné výrobky, výrobky Fair Trade a výrobky z recyklovaných materiálů (zejm. papír) apod.).

Ekologická výchova ve městě

2.34 Budeme podporovat ekologickou výchovu ve městě zajišťovanou nevládními i městskými organizacemi. Nezavrhujeme ani výhledovou možnost vzniku městského ekologického centra, které by bylo střediskem ekologické výchovy a ekologickým informačním a poradenským střediskem pro občany, případně i podnikatele. Podobné centrum má např. Olomouc (Sluňákov), správa KRNAP ve Vrchlabí (Krtek) či Kladno (Čabárna).