Ing. arch. František Křelina

Narozen: 15.9.1951 v Hradci Králové
Bydliště: Hradec Králové Třebeš

Zaměstnání: soukromý podnikatel architekt – projektant

Aktivity: člen Politického hnutí Změna předseda městské organizace PH Změna člen výboru pro územní plánování Magistrátu města Hradce Králové člen výboru pro dopravu Královéhradeckého kraje člen Změny pro Hradec předseda spolku Klubu vodních sportů – Marina Týnec nad Labem

Co bych rád změnil nebo chtěl výrazně ovlivnit:

  • Územní rozvoj Hradce Králové s akcentem na dodržení zásad trvale udržitelného života, kde by vztahy jednotlivých městských částí byly vyvážené a vymezování nových rozvojových ploch bylo řádně zdůvodněno. Budu podporovat takové podněty na dopracování nového územního plánu města, které budou směřovat k nápravě dříve založených chyb a nedostatků v této dokumentaci a povedou ke smysluplnému dalšímu rozvoji města.
  • Budu usilovat o rozvoj dopravní infrastruktury v rámci města a jeho navazujícího okolí – přeložky silnic I. třídy mimo zastavěné části města a obcí (např. přeložky silnice I/11, I/35, I/37).
  • Zlepšení vztahů a nastolení smysluplné spolupráce Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradce Králové.
  • Zasadím se o dořešení problematiky schodku parkovacích stání pro potřebu fakultní nemocnice a brzkou realizaci parkovacího domu.
  • Budu dbát o důslednou ochranu zemědělského půdního fondu a podporu skutečné realizace systémů ekologické stability – nikoliv pouze na úrovni zákresu do územního plánu města. Bez následné realizace je nemá smysl vymezovat, protože pak jde jen o teoretický aspekt věci – alibismus.
  • Podpořím urychlenou přestavbu Benešovy třídy s vazbou na již realizovanou etapu. Je nepřijatelné nechat tuto ulici dál chátrat a omezovat obyvatele v přístupech k jednotlivým objektům.