Sociální a bytová politika

Dostupné bydlení!

 • Náklady na bydlení v Hradci Králové jsou hned po Praze a Brně třetí nejvyšší v zemi. Znamená to, že i dostupnost bydlení je v Hradci třetí nejhorší. Město by mělo zajišťovat dostupné bydlení zvláště pro ty, kteří jsou na běžném trhu s bydlením znevýhodněni. Jde především o mladé rodiny, rodiče samoživitele a seniory. V posledních letech je k dispozici i celá řada zdrojů, které by šlo využít na rekonstrukci či výstavbu dostupného bydlení. Tyto zdroje však stávající vedení města zcela ignoruje. Chceme se zasadit o to, aby město disponovalo dostatečným množstvím dostupných bytů pro výše zmíněné cílové skupiny.
 • Prioritou je realizace objektu bydlení pro seniory Harmonie III v Kuklenách

Město atraktivní pro mladé!

 • Za velmi podstatnou považujeme atraktivitu města pro mladé lidi a absolventy hradeckých škol. Jen díky pracovním příležitostem, bohatému kulturnímu životu ve městě a dostupnému bydlení se nám podaří tyto lidi ve městě udržet. Více v dalších kapitolách programu.
 • Prioritou jsou další startovací byty pro mladé vytvořené zejména rekonstrukcí vhodných objektů ve městě (např. bývalé ubytovny FN apod.), nebo stavba nových startovacích bytů ve vzájemné spolupráci města se soukromým sektorem.

Aktivní a kvalitní život seniorů!

 • Chceme se zaměřovat na to, abychom udrželi seniory zapojené do komunitního života, abychom jim mohli nabídnout dostupné a odpovídající bydlení přímo v jejich lokalitě. Budeme podporovat další zájmové a vzdělávací aktivity pro seniory. Město by mělo zprostředkovávat, organizovat a usnadňovat vzdělávání, rekvalifikaci, podnikání a pracovní příležitosti pro seniory. Chceme využít potenciálu lidí v seniorském věku.
 • Prioritou je pro nás zajištění asistenčních a odlehčovacích služeb, aby senioři mohli, co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Zasadíme se např. o realizaci objektu odlehčovací služby v Honkově ulici.

Příležitosti pro zdravotně a sociálně hendikepované!

 • Město by mělo nabídnout prostor pro kvalitní život i osobám se zdravotním hendikepem. Řada nejnovějších projektů realizovaných ve městě však této zásadě neodpovídá. Je nutné podporovat odpovídající a dostupné bydlení pro zdravotně znevýhodněné. Město by mělo také myslet na to, že i ve městských firmách je možné najít pracovní uplatnění pro hendikepované a podporovat firmy, které těmto osobám nabízí pracovní místa.
 • Budeme se snažit zajistit vysoce kvalitní odborné poradenství zaměřené na dluhovou problematiku a další společensky rizikové jevy. Za velmi důležitou považujeme podporu návazné formy bydlení pro klienty pobytových sociálních služeb.

Další opatření v sociální oblasti:

 • Budeme usilovat o to, aby si město ponechalo ve svém majetku zbývající strategické nemovitosti s potenciálem využití pro provoz sociálních služeb.
 • Budeme podporovat vytváření příležitostí pro veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané a hendikepované osoby u městských organizací a při výběrových řízeních na městské zakázky.
 • Chceme se zaměřit na zlepšení oblasti paliativní péče pro občany města s nevyléčitelnou nemocí, protože v této oblasti v tuto chvíli vnímáme velké nedostatky.
 • Podpoříme nízkoprahová centra nejen jako prostředek sociální prevence, ale také jako hájemství pro neorganizované trávení času nabízející jen žádoucí impulzy a možnosti.