fbpx

Školství, vzdělávání

Školství, vzdělávání

 • Zaměříme se na vytváření podmínek pro vznik alternativních zařízení pro předškolní i školní výchovu (lesních školek, dětských skupin) a služeb pro děti do tří let. Navážeme spolupráci města se základními a mateřskými školami (včetně dětských skupin), které město nezřizuje.
 • Budeme podporovat aktivity komunitního přesahu škol – např. školy jako místa setkávání při sezónních oslavách a akcích.
 • Podpoříme jazykové vzdělání dětí, např. formou podpory výměnných pobytů v partnerských městech.
 • Podpoříme rozvíjení logického myšlení pomocí programování robotů a robotických stavebnic na základních školách.
 • V souladu s moderními trendy a potřebami podpoříme kvalitní vzdělávání pedagogů v aktivních formách výuky, aby mohli být pro své žáky spíše průvodci, kteří jim pomáhají se rozvíjet. Současně s tím budeme podporovat školy (pedagogy), aby tyto metody skutečně mohli aktivně využívat.
 • Chceme podpořit psychologickou péči na základních školách ve městě.
 • Město musí reagovat na přicházející silné ročníky do zájmového školství. Chceme podporovat ZUŠ, Dům dětí a mládeže a další organizované volnočasové aktivity pro děti.
 • Podpoříme propojení škol s podniky a institucemi města formou exkurzí, přednášek odborníků z praxe, iniciací a podporou vědomostních a dovednostních soutěží vyhlašovaných a dotovaných podniky pro žáky a studenty hradeckých škol, s ohledem na potřeby žáků, nikoliv na potřebu firem vychovávat levné pracovníky.
 • Naší prioritou jsou rekonstrukce školních budov v majetku města a podpora rekonstrukce budov dalších obecně prospěšných institucí, které poskytující vzdělávací služby občanům Hradce Králové. Budeme klást důraz na vytváření kvalitního a kulturního prostředí ve školách a na energeticky úsporné fungování školních budov. Podporujeme modernizaci vybavení škol a to včetně zlepšování vybavení pro pohybovou výchovu a sport.
 • Pomocí grantových příležitostí pro organizace a instituce podpoříme vzdělávání obyvatel především v oblastech kritického čtení a myšlení, demokratického občanství, polytechnického vzdělávání, finanční a přírodovědné gramotnosti.
 • Podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání i univerzitu třetího věku.
 • Ulehčíme učitelům od narůstající byrokracie – navýšíme prostředky na administrativní pracovníky nebo externí služby.
 • Podpoříme další vzdělávání pedagogů v inovativních oblastech.
 • Podpoříme hospitační pobyty ředitelů škol i pedagogů v partnerských městech v zahraničí k získání zkušeností a dobré praxe.
 • Podpoříme vymezení městských startovacích bytů pro začínající učitele.

"