fbpx

Transparentní veřejné zakázky, prevence korupce, otevřenost a vstřícnost vůči občanům

Transparentní veřejné zakázky, prevence korupce, otevřenost a vstřícnost vůči občanům

  • Budeme se snažit o zapojení občanů do rozhodování o změnách ve městě. Budeme prosazovat, aby všechny připravované velké záměry i projekty rekonstrukcí veřejných prostorů byly od počátku projednávány s občany. Chceme pravidelně komunikovat se spolky a seriózně se zabývat peticemi občanů. Samozřejmostí je pravidelné setkávání představitelů města s občany.
  • Hodláme posílit význam dosavadních komisí místní samosprávy (KMS) při správě města, aby tak měly větší váhu a výstupy z nich byly k dispozici přímo zastupitelům města. V současné podobě se nám KMS jeví jako zcela bezmocné. Chceme, aby KMS nebo výbory byly nástrojem místních obyvatel k pozitivnímu ovlivňování správy města. Pro konzultace specifických problémů pak navrhujeme zřízení pracovních skupin – např. pro komunikaci s majiteli domů, podnikateli pro přípravu konkrétních záměrů apod. Vytvoříme dotační titul na priority Komisí místních samospráv, kde budou jasně určené finance na konkrétní projekty, o kterých rozhodnou tyto komise.
  • Podpoříme vznik kluboven, míst setkávání, spolkových občanských domů/místností v jednotlivých místních částech.
  • Podpoříme zpřehlednění systému veřejných zakázek a zásadní omezení přímého zadávání zakázek zneužíváním udělování výjimek ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce.
  • Veškeré podklady jednání zastupitelstva musí být dostupné zastupitelům v dostatečném časovém předstihu. Pokud tomu nebrání zákonné důvody, musí být zároveň i předem zveřejněny pro veřejnost.
  • Považujeme za důležité snížit na minimum tlaky a zásahy politické reprezentace do rozhodování státní správy.
  • Na náš návrh se částečně podařilo ve zpravodaji Radnice dát prostor opozičním názorům. Je ale co zlepšovat a to i v další komunikaci města. Zasadíme se o objektivitu a vyváženost městských médií a vedení demokratické a kultivované diskuse v nich. Budeme prosazovat spravedlivý přístup různých názorů do těchto zpravodajů.
  • Budeme se snažit o co nejvyšší odbornou úroveň pracovníků městských institucí, zejména Magistrátu Hradce Králové. V poradních orgánech zastupitelstva a rady města (komise rady a výbory zastupitelstva) budeme usilovat o co největší zastoupení kvalitních nezávislých odborníků, nikoliv pouze stranických příslušníků.
  • Důrazně budeme usilovat o vstřícné vystupování a dodržování etikety vůči občanům ze strany představitelů města i úředníků. Zasadíme se o zkulturnění prostředí, ve kterém musejí občané vyřizovat své záležitosti na Magistrátu Hradce Králové i v dalších institucích města.
  • Budeme prosazovat zavedení účinných a vyzkoušených opatření k omezení možností korupce. Za nejúčinnější nástroj v tomto směru považujeme veřejnou kontrolu, která je však podmíněna maximální otevřeností státní správy a samosprávy.

"