fbpx

Rozárka je přírodně cenná. Ano šetrné rekreaci, Ne umělé sjezdovce.

Ochránci přírody provedli v roce 2021 základní entomologický a přírodovědný průzkum Rozárky, který potvrdil přírodní cennost území.

 

Mezi květnem a listopadem 2021 na Rozárce odbornice a odborníci z oblastí zoologie a botaniky provedli kolem 40 exkurzí a pozorování. Tým pracoval pod vedením entomologa Miroslava Mikáta. Většina prací byla provedena dobrovolnicky. Průzkumy a zpracování expertního posudku finančně podpořili senátor Jan Holásek a Strana zelených Hradec Králové.

„Na Rozárce jsme zjistili 825 druhů hmyzu (520 druhů motýlů a 292 druhů brouků). Z tohoto počtu je 11 druhů zvláště chráněných druhů a 45 druhů hmyzu vedených v aktuálním Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých. Rámcově byl proveden i průzkum obojživelníků, plazů a savců, kdy bylo dále zjištěno 13 zvláště chráněných druhů obratlovců (2 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů, 7 druhů netopýrů a z hlodavců plch velký),“ shrnuje výsledky průzkumu zoolog Miroslav Mikát.

Zajímavé je poměrně široké spektrum netopýrů vesměs s vazbou na stromy, jejichž dutiny jim slouží jako úkryt. V prostoru Rozárky netopýři loví v korunách stromů i na volném prostranství. Při podrobnějším průzkumu lze očekávat, že počet chráněných druhů bude ještě vyšší.

Odhlédneme-li od množství zjištěných ochranářsky cenných druhů hmyzu, průzkum přinesl i nečekané nálezy a překvapení. Mezi ně patří např. pozorování drobného motýla, vzpřímenky Ornixola caudulatella, která byla v Čechách 100 let nezvěstným druhem.

Výsledky z entomologického průzkumu na lokalitě Rozárka potvrdily, že jak Rozárka, tak nezastavěné severní svahy celého návrší od hřiště Sokol přes Rozárku až po okraj kopce Svatého Jana jsou v rámci Hradce Králové unikátním územím s velkým přírodním a rekreačním potenciálem.

„Výsledky průzkumu jasně ukázaly, že záměr vybudování nové umělé lyžařské dráhy a restaurace v lokalitě Rozárka je z pohledu ochrany přírody a krajiny zcela nevhodný. Vedl by k likvidaci přírodně cenných stanovišť a na ně vázaných chráněných a vzácných druhů živočichů, “ komentuje Martin Hanousek (Zelení), ekolog a zastupitel města Hradce Králové. Večerní osvětlení této lokality by pak vedlo k permanentní likvidaci v noci aktivního hmyzu nejen v této lokalitě, ale i migrujících a přeletujících druhů z širšího okolí.

„Město Hradec Králové jako vlastník pozemků by nemělo podporovat záměr stavby umělého sjezdovky. Je velmi žádoucí vypracovat studii, která by vyhodnotila území jako celek tak, aby byly zachovány jak přírodní hodnoty, tak podpořeno přírodě šetrné rekreační využití této cenné lokality,“ dodává a navrhuje další postup Hynek Kaplan, spolupředseda Zelených v Hradci Králové a spoluautor Petice Za Rozárku.

Kontakty:

Martin Hanousek – Zelení Hradec Králové – martin.hanousek(zavinac)zeleni.cz

Hynek Kaplan – spolupředseda Zelených v Hradci Králové a spoluautor Petice Za Rozárku https://www.petice.com/petice_za_rozarku – hynek.kaplan(zavinac)zeleni.cz

No comments
Leave Your Comment

No comments