fbpx

Den: 21. 1. 2022

Rozárka je přírodně cenná. Ano šetrné rekreaci, Ne umělé sjezdovce.

Ochránci přírody provedli v roce 2021 základní entomologický a přírodovědný průzkum Rozárky, který potvrdil přírodní cennost území.

 

Mezi květnem a listopadem 2021 na Rozárce odbornice a odborníci z oblastí zoologie a botaniky provedli kolem 40 exkurzí a pozorování. Tým pracoval pod vedením entomologa Miroslava Mikáta. Většina prací byla provedena dobrovolnicky. Průzkumy a zpracování expertního posudku finančně podpořili senátor Jan Holásek a Strana zelených Hradec Králové.

„Na Rozárce jsme zjistili 825 druhů hmyzu (520 druhů motýlů a 292 druhů brouků). Z tohoto počtu je 11 druhů zvláště chráněných druhů a 45 druhů hmyzu vedených v aktuálním Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých. Rámcově byl proveden i průzkum obojživelníků, plazů a savců, kdy bylo dále zjištěno 13 zvláště chráněných druhů obratlovců (2 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů, 7 druhů netopýrů a z hlodavců plch velký),“ shrnuje výsledky průzkumu zoolog Miroslav Mikát.

Zajímavé je poměrně široké spektrum netopýrů vesměs s vazbou na stromy, jejichž dutiny jim slouží jako úkryt. V prostoru Rozárky netopýři loví v korunách stromů i na volném prostranství. Při podrobnějším průzkumu lze očekávat, že počet chráněných druhů bude ještě vyšší.

Odhlédneme-li od množství zjištěných ochranářsky cenných druhů hmyzu, průzkum přinesl i nečekané nálezy a překvapení. Mezi ně patří např. pozorování drobného motýla, vzpřímenky Ornixola caudulatella, která byla v Čechách 100 let nezvěstným druhem.

Výsledky z entomologického průzkumu na lokalitě Rozárka potvrdily, že jak Rozárka, tak nezastavěné severní svahy celého návrší od hřiště Sokol přes Rozárku až po okraj kopce Svatého Jana jsou v rámci Hradce Králové unikátním územím s velkým přírodním a rekreačním potenciálem.

„Výsledky průzkumu jasně ukázaly, že záměr vybudování nové umělé lyžařské dráhy a restaurace v lokalitě Rozárka je z pohledu ochrany přírody a krajiny zcela nevhodný. Vedl by k likvidaci přírodně cenných stanovišť a na ně vázaných chráněných a vzácných druhů živočichů, “ komentuje Martin Hanousek (Zelení), ekolog a zastupitel města Hradce Králové. Večerní osvětlení této lokality by pak vedlo k permanentní likvidaci v noci aktivního hmyzu nejen v této lokalitě, ale i migrujících a přeletujících druhů z širšího okolí.

„Město Hradec Králové jako vlastník pozemků by nemělo podporovat záměr stavby umělého sjezdovky. Je velmi žádoucí vypracovat studii, která by vyhodnotila území jako celek tak, aby byly zachovány jak přírodní hodnoty, tak podpořeno přírodě šetrné rekreační využití této cenné lokality,“ dodává a navrhuje další postup Hynek Kaplan, spolupředseda Zelených v Hradci Králové a spoluautor Petice Za Rozárku.

Kontakty:

Martin Hanousek – Zelení Hradec Králové – martin.hanousek(zavinac)zeleni.cz

Hynek Kaplan – spolupředseda Zelených v Hradci Králové a spoluautor Petice Za Rozárku https://www.petice.com/petice_za_rozarku – hynek.kaplan(zavinac)zeleni.cz

V Hradci Králové „léto“ příliš milostivé nebylo

Milostivé léto, které se dostává do své poslední fáze, je mimořádná oddlužovací akce, při níž mají dlužníci možnost zbavit se exekucí, jejichž věřitelem je stát nebo také kraj či např. obec. Stačí zaplatit původní dluh a poplatek exekutorovi a všechny ostatní náklady jsou odpuštěny. V případě Hradce Králové ovšem vidíme, že Milostivé léto příliš účinné nebylo.

Ve městech velikosti Hradce Králové je nejvíce pohledávek generováno nezaplaceným jízdným a dluhy na nájmech a spotřebě. Podle Dopravního podniku města Hradec Králové je zájem veřejnosti malý. Ke konci roku bylo žadatelů pouze deset, a z nich pouze pět splňovalo požadavky Milostivého léta. Celkový počet pohledávek, které DP eviduje je přitom 4188. V případě Správy nemovitostí je dlužníků, na které se Milostivé léto vztahuje 294, zastavených exekucí však bylo pouze 15.

Zodpovědné je město

Podle spolupředsedy Zelených v Hradci Králové Hynka Kaplana je za to z velké části spoluzodpovědné město: „Nepoměr mezi počtem dlužníků a žadatelů je skutečně zarážející. Město potenciálního žadatele takřka vůbec neinformovalo. Dopravní podnik dlužníkům o možnosti využití Milostivého léta nedal vědět vůbec, Správa nemovitostí pouze vyvěsila informace na svém webu. Po dotaze na magistrát, jsem byl ubezpečen, že město informace zveřejnilo online. Jedinou informací na webu města je však pouze komentář opoziční zastupitelky paní Maclové (pozn. 1) v sekci „Komentáře zastupitelů.“ To je trochu málo v takto pro mnoho lidí zásadní věci.“

Některá jiná města k situaci přistupovala zodpovědněji a snažila dostat informace aktivněji. „Například Praha vytvořila pro dlužníky speciální leták s informacemi, který správci vyvěšují ve společných prostorách a dlužníky nájmu v exekuci oslovují napřímo. V Hradci Králové se informování nechalo zcela na samotných exekutorech a oslovovat dlužníky napřímo se se ani nechystá. Tuto roli za město částečně převzala charita, která informace uveřejnila v Radnici a hradeckém Rozhlase. Času už je přitom málo.“